Home / Centrum seniora

Centrum seniora

[heading style=“1”]Spotkanie na Uni­wer­sy­te­cie Trze­ciego Wieku w Tomaszowie[/heading]

Spotkanie z seniorami w Tomaszowie MazowieckimPonad 100 słu­cha­czy Uni­wer­sy­tetu Trze­ciego Wieku w Toma­szo­wie Mazo­wiec­kim przy­było na spo­tka­nie z Joanną Skrzy­dlew­ską, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego. Poseł Skrzy­dlew­ska przy­bli­żyła zebra­nym czym zaj­muje się Par­la­ment Euro­pej­ski a także jak wygląda praca posła.

Naj­więk­szym zain­te­re­so­wa­niem cie­szyły się akcje skie­ro­wane do środo­wi­ska senio­rów, orga­ni­zo­wane przez poseł Skrzy­dlew­ską. Naj­wię­cej pytań doty­czyło – oczy­wi­ście - obec­nej, nie­we­so­łej sytu­acji senio­rów. [Wię­cej zdjęć]

[heading style=“1”]Marsz Seniora w Łęczycy[/heading]

Ponad 60 senio­rów wzięło udział w Mar­szu Seniora Nor­dic Wal­king, który w sobotę w Łęczycy zor­ga­ni­zo­wała Joanna Skrzy­dlew­ska. To był ostatni tego­roczny marsz z kij­kami, jaki dla senio­rów orga­ni­zo­wała euro­de­pu­to­wana. Wcze­śniej ama­to­rzy mar­szów nor­dic wal­king spo­tkali się w Łodzi, Skier­nie­wi­cach, Zgie­rzu i Alek­san­dro­wie Łódz­kim.Marsz Seniora w Łęczycy- Dzię­kuję wszyst­kim senio­rom za udział w mar­szach, cie­szę się, że sko­rzy­stali z mojego zapro­sze­nia – mówi Joanna Skrzy­dlew­ska. - Jestem prze­ko­nana, że wiele osób, które pró­bo­wały po raz pierw­szy nadal będzie korzy­stać z tej formy ruchu. Dla zdro­wia i lep­szego samopoczucia.Marsz roz­po­czął się tra­dy­cyj­nie od krót­kiej roz­grzewki, po któ­rej uczest­nicy wyru­szyli na trasę malow­ni­czymi alej­kami Parku Miej­skiego. Tym razem senio­rom towa­rzy­szył prze­wod­nik, który popro­wa­dził ich aż do Tumu, gdzie zwie­dzili zabyt­kową kole­giatę. W dro­dze senio­rzy wysłu­chali wielu cie­ka­wych opo­wie­ści o Łęczycy i jej historii.Po zakoń­cze­niu zma­gań Joanna Skrzy­dlew­ska zapro­siła senio­rów na słodki poczę­stu­nek, a póź­niej odbyło się loso­wa­nie atrak­cyj­nych nagród, ufun­do­wa­nych przez euro­po­seł Skrzy­dlew­ską. Wśród nich, były także pro­fe­sjo­nalne kije do nor­dic wal­king. - Na kolej­nych mar­szach nor­dic wal­king spo­tkamy się wio­sną – zapew­nia Joanna Skrzy­dlew­ska – wszyst­kich ser­decz­nie zapra­szam już dziś.

[heading style=“1”]Seniorzy masze­ro­wali w Zgie­rzu i Aleksandrowie[/heading]

130 senio­rów ze Zgie­rza i Alek­san­drowa Łódz­kiego wzięło udział w Mar­szu Seniora Nor­dic Wal­king, które w week­end zor­ga­ni­zo­wała dla nich Joanna Skrzydlewska. Na zakoń­cze­nie zma­gań w Zgie­rzu uczest­nicy mar­szu spo­tkali się przy ogni­sku, a w Alek­san­dro­wie – przy słod­kim poczęstunku.

Marsz Seniora w Aleksandrowie

- Cie­szę się, że tak duża liczba senio­rów wzięła udział w mar­szach, bo to ozna­cza, że senio­rzy lubią aktyw­nie spę­dzać czas – mówi Joanna Skrzy­dlew­ska. - Zapra­szam na kolejny marsz, w sobotę spo­ty­kamy się w Łęczycy, pogoda już zamówiona.

Mar­sze poprzedziła krótka lek­cja z instruktorem, który dokładnie wyjaśnił, jak prawidłowo dobrać kijki i jak się nimi posługiwać, by marsz był przyjemny i sku­teczny. Póź­niej obo­wiąz­kowa roz­grzewka, po któ­rej senio­rzy ruszyli w trasę. W Zgie­rzu masze­ro­wali w Malince, a w Alek­san­dro­wie – spod pomnika Rafała Bratoszewskiego prze­szli malow­ni­czyi alej­kami Parku Miejskiego.

Wśród wszyst­kich uczest­ni­ków mar­szów w Zgierzu i Aleksandrowie roz­lo­so­wane zostały atrak­cyjne nagrody, ufun­do­wane przez Joannę Skrzydlewską.

[heading style=“1”]Seniorzy masze­ro­wali w Łodzi i Skierniewicach[/heading]

W Sadzie Pomo­lo­gicz­nym w Skier­nie­wi­cach oraz w łódz­kim parku 3 Maja odby­wały się mar­sze seniora nor­dic wal­king zor­ga­ni­zo­wane z oka­zji przy­pa­da­ją­cego 1 paź­dzier­nika Mię­dzy­na­ro­do­wego Dnia Osób Star­szych. Orga­ni­za­to­rem mar­szu w Skier­nie­wi­cach była Dorota Rut­kow­ska, poseł na Sejm RP, a hono­rowy patro­nat nad imprezą objęła Joanna Skrzy­dlew­ska, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego, która ufun­do­wała dla uczest­ni­ków mar­szu 20 pro­fe­sjo­nal­nych kij­ków do nor­dic walking.

centrum seniora - marsz Uczest­nicy mar­szu w łódz­kim parku 3 Maja, na który zapro­siła wszyst­kich Joanna Skrzy­dlew­ska, mieli do poko­na­nia ponad 3 kilo­me­try, a nie lada wyzwa­niem było dla nich poko­na­nie dość stro­mej skarpy. Wiek uczest­ni­ków był bar­dzo zróż­ni­co­wany: naj­starsi prze­kro­czyli dawno 70-tkę, naj­młodsi liczyli sobie nie­wiele ponad 40 lat. Uczest­nicy skier­nie­wic­kiego mar­szu, który roz­po­czął się krótką lek­cją z instruk­to­rem i roz­grzewką, mieli oka­zję podzi­wiać 1200 odmian jabłoni zgro­ma­dzo­nych w Sadzie Pomo­lo­gicz­nym, gdzie odby­wał się marsz. Naj­starsi  uczest­nicy tego spo­tka­nia mieli po 82 lata.

- Senio­rów nie trzeba nama­wiać, ani zachę­cać do aktyw­no­ści o czym świad­czy tak liczna grupa, która sko­rzy­stała z mojego zapro­sze­nia i wzięła udział w mar­szu – powie­działa Joanna Skrzy­dlew­ska. – Nor­dic wal­king to ide­alna forma ruchu dla senio­rów, nie­zbyt for­sowna, na świe­żym powie­trzu, a towa­rzy­stwo innych osób jest dodat­kową zachętą. Już dziś zapra­szam wszyst­kich za rok, liczę, że spo­tkamy się w jesz­cze licz­niej­szej grupie.

Dodat­kową atrak­cją mar­szu było loso­wa­nie nagród, wśród któ­rych były m.in. pro­fe­sjo­nalne kije do nor­dic wal­king, które ufun­do­wała Joanna Skrzy­dlew­ska. Kolejne mar­sze euro­de­pu­to­wana Skrzy­dlew­ska orga­ni­zuje w ajbliż­szy week­end w Zgie­rzu i Alek­san­dro­wie Łódzkim.

Kolejne mar­sze senio­rów Joanna Skrzy­dlew­ska orga­ni­zuje w naj­bliż­szy  week­end w Zgie­rzu i Alek­san­dro­wie Łódz­kim oraz za tydzień – w Łęczycy.

[heading style=“1”]Aktywna Jesień Życia[/heading]

Około 80 senio­rów wzięło udział w cyklu spo­tkań z Joanną Skrzy­dlew­ską pod hasłem „Aktywna Jesień Życia”, zor­ga­ni­zo­wa­nych w ramach Euro­pej­skiego Roku Aktyw­no­ści Osób Star­szych i Soli­dar­no­ści Mię­dzy­po­ko­le­nio­wej. Uczest­nicy tych spo­tkań roz­ma­wiali z euro­po­seł Skrzy­dlew­ską o pracy w Par­la­men­cie Euro­pej­skim, poznali lub przy­po­mi­nali sobie pod­stawy trzech języ­ków obcych: angiel­skiego, fran­cu­skiego i nie­miec­kiego, ćwi­czyli Tai-Chi i wzięli udział w warsz­ta­tach kosmetycznych.

Na aktywne sta­rze­nie składa się wiele ele­men­tów: sta­rze­nie się w dobrym zdro­wiu, aktywny udział w życiu spo­łecz­nym, speł­nie­nie w życiu zawo­do­wym i wię­cej nie­za­leż­no­ści w życiu codzien­nym. Bez względu na wiek osoby star­sze mogą odgry­wać ważną rolę w spo­łe­czeń­stwie i dłu­żej cie­szyć się życiem. Przez cały 2012 rok Unia Euro­pej­ska szcze­gól­nie pod­kre­śla potrzebę aktyw­no­ści osób starszych.

Celem Euro­pej­skiego Roku Aktyw­no­ści Osób Star­szych i Soli­dar­no­ści Mię­dzy­po­ko­le­nio­wej jest zwró­ce­nie uwagi opi­nii publicz­nej na wkład, jaki do spo­łe­czeń­stwa wno­szą osoby star­sze. To rów­nież oka­zja, do podej­mo­wa­nia kon­kret­nych dzia­łań z myślą o two­rze­niu warun­ków sprzy­ja­ją­cych aktyw­no­ści osób star­szych i wzmac­nia­niu soli­dar­no­ści międzypokoleniowej.

 

Scroll To Top