Home / Z regionu / Certyfikaty dla pomysłodawców realizowanych projektów budżetu obywatelskiego

Certyfikaty dla pomysłodawców realizowanych projektów budżetu obywatelskiego

Joanna Skrzy­dlew­ska wraz z mar­szał­kiem woje­wódz­twa Witol­dem Stęp­niem wrę­czyła ofi­cjalne cer­ty­fi­katy pomy­sło­daw­com zwy­cię­skich pro­jek­tów w Budże­cie Oby­wa­tel­skim Woje­wódz­twa Łódzkiego.

Certyfikaty BO

Miesz­kańcy regionu w gło­so­wa­niu wybrali do reali­za­cji 32 zada­nia spo­śród 209 zgło­szo­nych. Joanna Skrzy­dlew­ska wraz z mar­szał­kiem woje­wódz­twa wrę­czyła  cer­ty­fi­kat Prze­my­sła­wowi Jagiel­skiemu, który zgło­sił łódzki pro­jekt zajęć sportowo-rekreacyjnych z roz­gryw­kami dla uczniów i stu­den­tów. Cer­ty­fi­kat otrzy­mała rów­nież Marta Mar­kow­ska, dzięki któ­rej do pocią­gów jeż­dżą­cych po woje­wódz­twie łódz­kim tra­fią defibrylatory.

W tego­rocz­nej edy­cji budżetu oby­wa­tel­skiego do roz­dy­spo­no­wa­nia było 5 milio­nów zło­tych, po milio­nie w każ­dym z sub­re­gio­nów, na jakie podzie­lone zostało woje­wódz­two. W gło­so­wa­niu wzięło udział ponad 100 tysięcy osób. (pt)

Scroll To Top