Home / Fundusze UE / Aktualne konkursy / Czekają cztery miliony na sportowe granty. Tylko do końca stycznia!

Czekają cztery miliony na sportowe granty. Tylko do końca stycznia!

Cze­kają spor­towe granty. Aż cztery miliony zło­tych w budże­cie woje­wódz­twa łódz­kiego prze­zna­czone zostało dla samo­rza­dów tery­to­rial­nych na dofi­na­so­wa­nie infra­struk­tury spor­to­wej i rekreacyjnej.

Gym. Fot. European Parliament

W ramach gran­tów jed­nostki samo­rządu tery­to­rial­nego będą mogły budo­wać, prze­bu­do­wać, moder­ni­zo­wać lub remon­to­wać oraz dopo­sa­żać w sprzęt spor­towy m.in.:

 • sale gim­na­styczne,
 • hale spor­towe,
 • pły­wal­nie,
 • boiska i boiska wielofunkcyjne
 • kom­pleksy spor­towe typu Orlik,
 • boiska do spor­tów plażowych,
 • korty teni­sowe i badmintonowe,
 • ska­te­parki,
 • tory rowe­rowe,
 • obiekty i urzą­dze­nia lek­ko­atle­tyczne, w szcze­gól­no­ści: bież­nie, skocz­nie i rzutnie,
 • tere­nowe urzą­dze­nia spor­towe (np. siłow­nie ple­ne­rowe, ścieżki spraw­no­ściowe i ścianki wspinaczkowe,
 • trasy oraz tory wrot­kowe, rol­kowe i narto-rolkowe,
 • lodo­wi­ska stałe oraz tory lodowe,
 • place zabaw sprzy­ja­jące aktyw­no­ści fizycz­nej i roz­wi­ja­niu siły, zwin­no­ści, wytrzy­ma­ło­ści i zmy­słu rów­no­wagi dzieci.

Wnio­ski o spor­towe granty (do 100 tys. zł) należy skła­dać do dnia 31 stycz­nia 2018 roku w sie­dzi­bie Urzędu Mar­szał­kow­skiego Woje­wódz­twa Łódz­kiego, Depar­ta­ment Sportu i Tury­styki. O ter­mi­nie dorę­cze­nia decy­duje data stem­pla pocz­to­wego. (pt)

Scroll To Top