Home / Z regionu / Człowiek Roku 2017: Joanna Skrzydlewska zgłoszona do plebiscytu Dziennika Łódzkiego

Człowiek Roku 2017: Joanna Skrzydlewska zgłoszona do plebiscytu Dziennika Łódzkiego

W naprawdę dobo­ro­wym towa­rzy­stwie zna­la­zła się Joanna Skrzy­dlew­ska jako kan­dy­datka w ple­bi­scy­cie “Czło­wiek Roku 2017″  Dzien­nika Łódz­kiego, zgło­szona w kate­go­rii “Samo­rząd­ność i spo­łecz­ność lokalna”.

Człowiek roku 2017

W każ­dej kate­go­rii ple­bi­scytu dla Łodzi i pozo­sta­łych powia­tów zna­leźć można nazwi­ska osób naprawdę zasłu­żo­nych dla woje­wódz­twa, Joanna Skrzy­dlew­ska zachęca więc do gło­so­wa­nia i śle­dze­nia efek­tów w ser­wi­sie www i na stro­nach “Dzien­nika Łódz­kiego” - gazety o wiel­kich tra­dy­cjach. (pt)

 

Scroll To Top