Home / Z regionu / Czwarte miejsce uczniów z Będkowa

Czwarte miejsce uczniów z Będkowa

Czwarte miejsce uczniów z Będkowa

Duży suk­ces odnie­śli ucznio­wie z Publicz­nego Gim­na­zjum w Będ­ko­wie (powiat toma­szow­ski) – zajęli czwarte miej­sce w ogól­no­pol­skim kon­kur­sie pt. „Nakręć się na wybory” na film zachę­ca­jący do udziału w zbli­ża­ją­cych się wybo­rach do Par­la­mentu Euro­pej­skiego.

 

Orga­ni­za­to­rem kon­kursu jest Komi­sja Euro­pej­ska – Przed­sta­wi­ciel­stwo w Pol­sce. Gim­na­zja­li­ści z Będ­kowa czyli Mło­dzi Aktywni byli jedy­nymi repre­zen­tan­tami woje­wódz­twa łódz­kiego w finale kon­kursu w tej kategorii.

- Gra­tu­luję, to ogromny suk­ces mło­dzieży, bar­dzo się cie­szę, że mamy w regio­nie tak uta­len­to­wa­nych mło­dych ludzi – mówi Joanna Skrzy­dlew­ska.

Inne filmy, które brały udział w kon­kur­sie można obej­rzeć tutaj.

 

20 marca 2014

Scroll To Top