Home / Z polityki / Czy będziecie udawać, że to co mówi Janusz Korwin-Mikke was nie obraża? List otwarty kandydatek do PE

Czy będziecie udawać, że to co mówi Janusz Korwin-Mikke was nie obraża? List otwarty kandydatek do PE

Joanna Skrzydlewska

Sza­nowne Panie,  Sza­nowni Pano­wie
Dro­dzy Przyjaciele

Już w naj­bliż­szą nie­dzielę gło­su­jemy w wybo­rach do Par­la­mentu Euro­pej­skiego.  Wspól­nie zade­cy­du­jemy, kto przez naj­bliż­sze lata będzie repre­zen­to­wał Pol­skę w Euro­pie. Cie­szymy się, że Plat­forma Oby­wa­tel­ska wysta­wiła tak silną repre­zen­ta­cję kobiet. Mało tego – nie ma regionu, w któ­rym kobieta nie zaj­mo­wa­łaby jed­nego z dwóch pierw­szych miejsc na liście wybor­czej. Łączy nas to, że chcemy budo­wać silną i przy­ja­zną wszyst­kim Pol­skę w Euro­pie.
Wiemy, że Polacy doko­nują róż­nych wybo­rów. Ale jeste­śmy prze­ko­nane, że wszy­scy zga­dzamy się w jed­nym: obra­ża­nie kobiet ze względu na ich płeć jest abso­lut­nie nie­do­pusz­czalne. I to jest naj­de­li­kat­niej­sze okre­śle­nie jakie potra­fimy zna­leźć.
Z ogrom­nym zdu­mie­niem i obu­rze­niem przy­ję­ły­śmy haniebne słowa Janu­sza Kor­win - Mik­kego, godzące w god­ność kobiet i pod­wa­ża­jące nasze prawo do udziału w życiu publicz­nym. Wypo­wia­dane przez niego słowa są skan­da­liczne i nie można nad nimi przejść do porządku dzien­nego.
Jeste­śmy prze­ko­nane, że kobiety takich poli­ty­ków odrzucą. Lecz zwra­camy się z pyta­niem do wszyst­kich męż­czyzn: Czy będzie­cie uda­wać, że to co mówi Janusz Korwin-Mikke i jego ide­owi sojusz­nicy, was nie obraża? Czy nie sta­nie­cie w obro­nie swo­ich matek, żon, córek, sióstr i narze­czo­nych?
Gru­biań­stwu i cham­stwu powiedzmy nie. Zróbmy to 25 maja.

Hen­ryka Stry­char­ska – Krzy­wo­nos (okręg pomor­ski)
Oty­lia Jędrzej­czak (okręg kujawsko-pomorski)
Bar­bara Kudrycka (okręg pod­la­ski i warmińsko- mazur­ski)
Danuta Hub­ner (okręg War­szawa)
Julia Pitera (okręg mazo­wiecki)
Joanna Skrzy­dlew­ska (okręg łódzki)
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (okręg wiel­ko­pol­ski)
Monika Lipiń­ska (okręg lubel­ski)
Elż­bieta Łukacijewska(okręg pod­kar­packi)
Róża Thun (okręg mało­pol­ski i świę­to­krzy­ski)
Kry­styna Szu­mi­las (okręg ślą­ski)
Danuta Jazło­wiecka (okręg dol­no­ślą­ski)
Bożenna Bukie­wicz (okręg lubu­ski i zachodniopomorski)

Scroll To Top