Home / Z regionu / Czy pamiętamy o tej, niemieckiej zbrodni? 73. rocznica tragedii Radogoszcza

Czy pamiętamy o tej, niemieckiej zbrodni? 73. rocznica tragedii Radogoszcza

73. rocz­nicę zakoń­cze­nia hitle­row­skiej oku­pa­cji uczci­li­śmy w pią­tek 19 stycz­nia przed Pomnikiem-Mauzoleum na Rado­gosz­czu. To tutaj doszło do ostat­niej nie­miec­kiej, maso­wej zbrodni.

Rocznica mordu na Radogoszczu_1

73 lata temu, w nocy z 17 na 18 stycz­nia 1945 roku, tuż przed zaję­ciem mia­sta przez Rosjan, Niemcy wymor­do­wali więź­niów z Rado­gosz­cza. Była to zbrod­nia o prze­ra­ża­ją­cej skali, ponie­waż zgi­nęło wtedy ok. 1,5 tys. osób, zwo­żo­nych od kilku dni na Rado­goszcz z oko­licz­nych wię­zień i obozów.

Naj­pierw wach­mani strze­lali do ludzi stło­czo­nych w celach, potem, gdy napo­tkali opór nie mają­cych już nic do stra­ce­nia więż­niów, pod­pa­lili budynki. Z rzezi oca­lało jedy­nie 30 osób, z któ­rych część schro­niła się w zbior­niku na wodę. Bar­dzo gorzki był dla łodzian dzień wyzwo­le­nia spod hitle­row­skiej oku­pa­cji… (pt) Rocznica mordu na Radogoszczu_2

Scroll To Top