Home / Napisali o mnie / Czy warto wspierać tomaszowski sport

Czy warto wspierać tomaszowski sport

NaszTomaszow.plW Toma­szo­wie funk­cjo­nuje co naj­mniej kil­ka­na­ście klu­bów, sto­wa­rzy­szeń i zrze­szeń spor­to­wych. Wszyst­kie lub pra­wie wszyst­kie one żyją z publicz­nych dota­cji. Na sport w Toma­szo­wie wyda­wane są miliony zło­tych. Ich podział za każ­dym razem budzi wiele emo­cji. Bez wąt­pie­nia naj­wię­cej kosz­tuje nas piłka nożna - czy­tamy na stro­nie ser­wisu NaszTomaszow.pl

- Sport lokalny, zwłasz­cza masowy, ama­tor­ski – należy wspie­rać, szel­kimi for­mami i spo­so­bami, ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem naj­młod­szych - powie­działa Joanna Skrzy­dlew­ska, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego - To do nas doro­słych należy „odcią­ga­nie” dzieci od kom­pu­te­rów i tele­wi­zo­rów, zachę­ca­nie do aktyw­no­ści fizycz­nej, a nie­prawdą jest, że naj­młodsi nie lubią się ruszać czy nie chcą. Chcą, o czym naj­le­piej świad­czy tur­niej pił­kar­ski jaki od 3 lat orga­ni­zuję dla dzieci ze szkół woje­wódz­twa łódzkiego.

W tym roku zgło­siło się pra­wie 200 dru­żyn, chłopcy grają w piłkę, ale też uczą się zdro­wej rywa­li­za­cji, poznają nowych kole­gów i spra­wia im to ogromną frajdę - dodaje ser­wis NaszTomaszow.pl

Pełen tekst na stro­nie NaszTomaszow.pl

 

23 kwiet­nia 2014

Scroll To Top