Home / Z regionu / Darmowe badanie USG piersi: gdzie je zrobisz?

Darmowe badanie USG piersi: gdzie je zrobisz?

bezpłatne badanie USG

Wszyst­kie Panie z woje­wódz­twa łódz­kiego w wieku 25 - 40 lat zapra­szamy do udziału w akcji pn. „Łódz­kie dba o zdro­wie kobiet”, pod­czas któ­rej dostępne będzie dar­mowe bada­nie USG:

  • Bada­nia ultra­so­no­gra­ficzne piersi wraz z pisemną oceną wyni­ków prze­pro­wa­dzo­nych badań,
  • Kon­sul­ta­cje lekar­skie spe­cja­li­styczne (dla wszyst­kich pacjen­tek, które wyko­nały bada­nie ultra­so­no­gra­ficzne piersi), pod­czas któ­rych prze­pro­wa­dzona będzie edu­ka­cja zdro­wotna w zakre­sie m.in.: budowy gru­czołu pier­sio­wego, zna­cze­nia wcze­snego wykry­wa­nia raka piersi dla zdro­wia kobiety, pro­fi­lak­tyki tej cho­roby, czyn­ni­ków ryzyka zacho­ro­wa­nia na raka piersi, nauki samo­ba­da­nia piersi.

Dar­mowe bada­nie USG to także instruk­taż doty­czący pra­wi­dło­wego samo­ba­da­nia piersi.

Wystar­czy zapi­sać się tele­fo­nicz­nie w jed­nej z tych pla­có­wek:
1. Woje­wódz­kiego Szpi­tala Zespo­lo­nego im. Sta­ni­sława Rybic­kiego w Skier­nie­wi­cach, ul. Sobie­skiego 4, tel. 46 834 08 38,
2. Woje­wódz­kiego Wie­lo­spe­cja­li­stycz­nego Cen­trum Onko­lo­gii i Trau­ma­to­lo­gii im. M. Koper­nika w Łodzi, ul. Pade­rew­skiego 4, tel. 42 689 56 90 lub 91,
3. Cen­trum Medycz­nego Szpi­tala Św. Rodziny Sp. z o.o. w Łodzi, ul. Wigury 19, tel. 42 254 96 00 lub 42 254 96 21,
4. Aka­de­mii Zdro­wia Sp. z o. o. Sp. k. Przy­chodni Mali­no­wej w Łodzi, ul. Kiliń­skiego 21, tel. 42 630 27 59 lub 731 765 649.

Scroll To Top