Home / Czujesz się obywatelem Europy? / Czy basen zbudowany bez unijnej pomocy byłby płytszy - pyta Dawid Matyasik

Czy basen zbudowany bez unijnej pomocy byłby płytszy - pyta Dawid Matyasik

Europejski Rok Obywateli. Budynki Parlamentu Europejskiego w Strasbourgu

Euro­pej­ski Rok Oby­wa­teli. Budynki Par­la­mentu Euro­pej­skiego w Strasbourgu

- Czy jestem oby­wa­te­lem Europy? Bar­dzo ciężko jest odpo­wie­dzieć na to pyta­nie, zwłasz­cza oso­bie w moim wieku, która dopiero zaczyna odczu­wać jakie­kol­wiek zalety takiego stanu rze­czy - pisze Dawid Maty­asik w naszej deba­cie Euro­pej­ski Rok Obywateli

Wcze­śniej po pro­stu nie­spe­cjal­nie mnie to inte­re­so­wało, ogra­ni­cze­nia czy inne trud­no­ści były domeną “doro­słych”, toteż było mi wszystko jedno, czy przy prze­kra­cza­niu gra­nicy, musimy ner­wowo grze­bać w ple­ca­kach w poszu­ki­wa­niu pasz­por­tów, czy nie. Nie moja broszka, spa­łem wygod­nie na tyl­nym sie­dze­niu i mia­łem wszystko w głę­bo­kim powa­ża­niu. Teraz oczy­wi­ście wiele się zmieniło.

Na każ­dym kroku, w szkole, na base­nie, na drzwiach pobli­skiej sali gim­na­stycz­nej, wiel­kimi lite­rami krzy­czy napis: “Pro­jekt współ­fi­nan­so­wany przez Unię Euro­pej­ską (…)”, a czło­wiek, prze­cho­dząc obok takiej tablicy, zasta­na­wia się, co by było, gdyby nie Unia. Czy basen byłby płyt­szy i nie­moż­liwe byłoby ska­ka­nie na główkę?

Czy w szkole, na zaję­ciach z gra­fiki 3D, przy­kła­dowy obiekt ren­de­ro­wałby się 3 dni, a nie 3 godziny? Wia­domo, że do takich kurio­zów by nie doszło, nie­mniej, na pewno w malut­kich miej­sco­wo­ściach nie rosłyby w takim tem­pie róż­nego rodzaju atrakcje.

Praca z dala od naszego kraju (a raczej od pol­skich płac i warun­ków, bo na tym zależy każ­demu naj­bar­dziej) stała się dużo łatwiej­sza, co pootwie­rało wiele drzwi, teo­re­tycz­nie zamknię­tych dla ludzi, któ­rzy, pra­cu­jąc w Pol­sce, nie są w sta­nie zapew­nić swoim dzie­ciom zado­wa­la­ją­cego poziomu edu­ka­cji na dzien­nej uczelni lub nie mogą pozwo­lić sobie na kupno jakie­go­kol­wiek sen­sow­nego samochodu.

Same plusy? W ogrom­nej więk­szo­ści na pewno. Przy­naj­mniej z mojego punktu widzenia.

Czy­taj też:

Inku­ba­tor orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych dzięki budże­towi obywatelskiemu?

Mniej unij­nych urzęd­ni­ków. Par­la­ment wpro­wa­dza oszczędności

Euro­pejka? Będę nią w przy­szło­ści  – pisze Dorota Bober

Łódz­kie ma Woje­wódzką Kartę Rodzin Wielodzietnych

30 sierp­nia 2013

 

Weź udział w naszej debacie. Weź udział w konkursie

Weź udział w naszej deba­cie. Weź udział w konkursie

Scroll To Top