Home / Z polityki / Debata nad włączeniem Szwajcarii do unijnych programów

Debata nad włączeniem Szwajcarii do unijnych programów

Pod­czas dzi­siej­szej sesji w Stras­burgu odbyła się debata nad włą­cze­niem Szwaj­ca­rii do pro­gramu „Mło­dzież w dzia­ła­niu” i pro­gramu dzia­łań w zakre­sie ucze­nia się przez całe życie. Szwaj­ca­ria pomimo tego, że nie jest człon­kiem Unii Euro­pej­skiej jest bar­dzo zain­te­re­so­wana współ­pracą z Unią w zakre­sie edu­ka­cji i szko­leń prze­wi­dzia­nych dla mło­dzieży. Celem pro­gramu kształ­ce­nia usta­wicz­nego jest przede wszyst­kim roz­wój róż­nych form ucze­nia się pod­czas całego okresu aktyw­no­ści zawo­do­wej poprzez wspie­ra­nie współ­pracy mię­dzy sys­te­mami edu­ka­cji i szko­leń wszyst­kich kra­jów uczest­ni­czą­cych  w tym programie.

16 grud­nia 2010 r.

Scroll To Top