Home / Z regionu / Debata w Wyższej Szkole Informatyki i Umiejętności z udziałem poseł Skrzydlewskiej

Debata w Wyższej Szkole Informatyki i Umiejętności z udziałem poseł Skrzydlewskiej

Debata w Wyższej Szkole Informatyki i Umiejętności z udziałem poseł Skrzydlewskiej

Stu­denci Wyż­szej Szkoły Infor­ma­tyki i Umie­jęt­no­ści w Łodzi zor­ga­ni­zo­wali debatę z udzia­łem naj­młod­szych kan­dy­da­tów do Par­la­mentu Euro­pej­skiego. Tema­tem sobot­niego spo­tka­nia były „Per­spek­tywy zawo­dowe dla młodych”.

Jed­nym z zapro­szo­nych gości była poseł Joanna Skrzy­dlew­ska, która w mija­ją­cej kaden­cji PE bar­dzo inten­syw­nie zaj­mo­wała się mię­dzy innymi spra­wami zwią­za­nymi z przy­szło­ścią zawo­dową ludzi mło­dych. Korzy­sta­jąc z oka­zji uczest­nicy spo­tka­nia zada­wali euro­de­pu­to­wa­nej pyta­nia doty­czące szans oraz per­spek­tyw na rynku pracy, bez­ro­bo­cia czy moż­li­wo­ści odby­cia stu­diów za granicą.

Joanna Skrzy­dlew­ska bar­dzo chęt­nie odpo­wia­dała na wszyst­kie pyta­nia mło­dzieży, sta­ra­jąc się wyja­śnić wszyst­kie wąt­pli­wo­ści. Zda­niem poseł Skrzy­dlew­skiej przy­szłość mło­dych, przede wszyst­kim leży w ich rękach, wiele zależy od kre­atyw­no­ści, przed­się­bior­czo­ści i mobil­no­ści mło­dego pokolenia.

17 maja 2014

Debata w Wyższej Szkole Informatyki i Umiejętności z udziałem poseł SkrzydlewskiejDebata w Wyższej Szkole Informatyki i Umiejętności z udziałem poseł Skrzydlewskiej

Scroll To Top