Home / Z regionu / Debiutanci w ćwierćfinale Skrzydlewska Cup

Debiutanci w ćwierćfinale Skrzydlewska Cup

Debiutanci w  ćwierćfinale Skrzydlewska Cup

Efek­tow­nie zakoń­czyły się łódz­kie eli­mi­na­cje Skrzy­dlew­ska Cup 2014. Debiu­tu­jąca w roz­gryw­kach repre­zen­ta­cja Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 162, gra­jąc na wła­snym Orliku, strze­liła rywa­lom 31 goli, wygrała wszyst­kie mecze i awan­so­wała do ćwierćfinału.

Trium­fa­to­rzy poko­nali dru­żynę SP 6 6:1, Spo­łeczną Szkołę Pod­sta­wową nr 1 – 6:1, SP 64 – 3:0 i SP 189 – 6:1. Naj­efek­tow­niej­sze zwy­cię­stwo chłopcy z SP 162 odnie­śli z ubie­gło­rocz­nymi ćwierć­fi­na­li­stami – repre­zen­ta­cją Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 110, z którą wygrali aż 10:0. Naj­wię­cej, bo 7 bra­mek dla SP 162 zdo­był Bar­tek Urba­niak. Krzysz­tof Zając „dorzu­cił” 6 goli, a Kuba Maj­cher – 5.

A już w pią­tek o godz. 15 kolejne tur­nie­jowe emo­cje – loso­wa­nie grup ćwierć­fi­na­ło­wych. Prze­bieg loso­wa­nia będzie można śle­dzić na bie­żąco w Inter­ne­cie. Rela­cja na stro­nie www.skrzydlewskacup.eu
Spo­tka­nia ćwierć­fi­na­łowe roze­grane zostaną 13 i 14 maja na Orli­kach w Łodzi.

7 maja 2014

Scroll To Top