Home / Dla mediów

Dla mediów

Życiorys

Joanna Skrzy­dlew­ska - poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego, od kwiet­nia 2011 roku peł­no­moc­nik mar­szałka woje­wódz­twa łódz­kiego ds. rów­nego traktowania. Absol­wentka wydziału zarzą­dza­nia ... Read More »

Materiały do pobrania

Read More »

Scroll To Top