Home / Dla mediów

Dla mediów

Życiorys Joanny Skrzydlewskiej

Joanna Skrzy­dlew­ska - w wybo­rach samo­rzą­do­wych 2014 roku zyskała 23 102 głosy wybor­ców. Została radną Sej­miku Woje­wódz­twa Łódz­kiego a wkrótce także człon­kiem ... Read More »

Materiały do pobrania

Read More »

Scroll To Top