Home / Dla mediów / Życiorys Joanny Skrzydlewskiejpage 10

Życiorys Joanny Skrzydlewskiej

Podsumowanie sezonu sportowego w województwie łódzkim (11)

Joanna Skrzy­dlew­ska - w wybo­rach samo­rzą­do­wych 2014 roku zyskała 23 102 głosy wybor­ców. Została radną Sej­miku Woje­wódz­twa Łódz­kiego a wkrótce także człon­kiem zarządu woje­wódz­twa łódzkiego.

Od czerwca 2009 roku przez czte­ro­let­nią kaden­cję Joanna Skrzy­dlew­ska była posłem do Par­la­mentu Euro­pej­skiego, pra­co­wała w Komi­sji Zatrud­nie­nia i Spraw Socjal­nych, Praw Kobiet i Rów­no­upraw­nie­nia oraz Komi­sji Kul­tury i Edukacji.

Poseł Plat­formy Oby­wa­tel­skiej na Sejm V i VI kaden­cji. W Sej­mie była ini­cja­torką zmian w Kodek­sie Pracy, dają­cych rodzi­com adop­cyj­nym prawo do urlopu macie­rzyń­skiego iden­tycz­nego jaki mają rodzice bio­lo­giczni oraz autorką inter­pe­la­cji posel­skiej dzięki któ­rej kom­ba­tan­tom przy­wró­cono prawo do refun­da­cji lekarstw.

Absol­wentka wydziału zarzą­dza­nia Uni­wer­sy­tetu Łódz­kiego, ukoń­czyła także szko­le­nie z pro­to­kołu dyplo­ma­tycz­nego w Aka­de­mii Dyplo­ma­tycz­nej Mini­ster­stwa Spraw Zagranicznych.

Joanna Skrzy­dlew­ska inte­re­suje się spor­tem głów­nie piłką nożną i żuż­lem. Jest Hono­ro­wym Pre­ze­sem Sto­wa­rzy­sze­nia Klub Żuż­lowy “Orzeł” Łódź, fun­da­to­rem i pomy­sło­dawcą nagrody „Pił­karz Meczu”, wrę­cza­nej naj­lep­szemu pił­ka­rzowi Widzewa w spo­tka­niach ligo­wych roz­gry­wa­nych na sta­dio­nie przy al. Pił­sud­skiego. (pt)

Na 100-lecie Filharmonii Łódzkiej jubileuszowe koncerty

17 lutego, w pro­gra­mie pierw­szego z uro­czy­stych kon­cer­tów w 100-lecie Fil­har­mo­nii Łódz­kiej - Cho­pin, Szo­sta­ko­wicz, Sibe­lius i Meyer. O godzi­nie ... Czytaj dalej »

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łęczycy: spotkanie z Joanną Skrzydlewską

W łęczyc­kim domu kul­tury Joanna Skrzy­dlew­ska, czło­nek zarządu Woje­wódz­twa Łódz­kiego, wraz z poseł Agnieszką Hanaj­czyk, spo­tkała się w pią­tek ze ... Czytaj dalej »

Praca dla młodych: miliard euro jeszcze w tym roku

Te mija­jące 10 lat, z któ­rych pięć spę­dzi­łam w Par­la­men­cie Euro­pej­skim to był bar­dzo dobry czas dla Łodzi i całego woje­wódz­twa. Uczest­ni­czy­łam w tym wraz z Wami. Wiele zostało jesz­cze do nad­ro­bie­nia, wiele trzeba dokoń­czyć, choćby bli­skie mi kwe­stie ure­gu­lo­wań i gwa­ran­cji pracy dla mło­dych. Wiem jed­nak, że przez kolejne kilka lat Łódź i całe woje­wódz­two posta­wią kolejne kroki na dro­dze do Europy. To słuszny wybór; zwłasz­cza w cza­sach nara­sta­ją­cego na wscho­dzie niepokoju.

Spotkanie w Głownie - kolejna okazja do rozmów o unijnych inwestycjach

Joanna Skrzy­dlew­ska, czło­nek zarządu woje­wódz­twa łódz­kiego, wzięła udział w tra­dy­cyj­nym, nowo­rocz­nym spo­tka­niu w Głow­nie, zor­ga­ni­zo­wa­nym przez bur­mi­strza Grze­go­rza Janeczka. Była ... Czytaj dalej »

Bronisław Komorowski gościem Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej

W pią­tek 6 lutego, o godz. 12, (reje­stra­cja uczest­ni­ków od godziny 11) w salach Sta­dionu Naro­do­wego w War­sza­wie odbę­dzie się ... Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska: politycy powinni wyznaczać standardy

Obszerny wywiad z Joanną Skrzy­dlew­ską, człon­kiem zarządu woje­wódz­twa łódz­kiego, uka­zał się w “Dzien­niku Łódz­kim”. Jeden z wąt­ków to kry­te­ria przy­zwo­itego ... Czytaj dalej »

Województwo łódzkie z 24-milionową nadwyżką w budżecie

Woje­wódz­two łódz­kie będzie miało 24 miliony zło­tych nad­wyżki przy­cho­dów nad wydat­kami . Tyle udało się wygo­spo­da­ro­wać w tego­rocz­nym budże­cie. Budżet ... Czytaj dalej »

S14 - czas dokończyć drogę ekspresową. Każdy głos się liczy!

S14

Joanna Skrzydlewska w Radio Łódź: Nie stracimy unijnego dofinansowania

- Łódz­kie, fla­gowe inwe­sty­cje dobie­gają do szczę­śli­wego finału. Kil­ku­mie­sięczne opóź­nie­nia, zwią­zane z cał­ko­wi­tym odda­niem ich do użytku, nie są zagro­że­niem ... Czytaj dalej »

Regionalne Centrum Kultury w Drzewicy zaprasza

 

 

Dziennik Łódzki: Joanna Skrzydlewska jeździ micrą

Coroczną prak­tykę skła­da­nia oświad­czeń mająt­ko­wych przez sze­fów i pra­cow­ni­ków admi­ni­stra­cji opi­suje red. Mar­cin Darda w “Dzien­niku Łódz­kim”, publi­ku­jąc dane zawarte ... Czytaj dalej »

Karta Dużej Rodziny z mocą ustawy! Joanna Skrzydlewska: nareszcie!

Karta Dużej Rodziny od stycz­nia wcho­dzi w życie z mocą ustawy. Joanna Skrzy­dlew­ska z rado­ścią przy­jęła infor­ma­cję, że w ponie­dzia­łek ... Czytaj dalej »

Scroll To Top