Home / Dla mediów / Życiorys Joanny Skrzydlewskiejpage 2

Życiorys Joanny Skrzydlewskiej

Podsumowanie sezonu sportowego w województwie łódzkim (11)

Joanna Skrzy­dlew­ska - w wybo­rach samo­rzą­do­wych 2014 roku zyskała 23 102 głosy wybor­ców. Została radną Sej­miku Woje­wódz­twa Łódz­kiego a wkrótce także człon­kiem zarządu woje­wódz­twa łódzkiego.

Od czerwca 2009 roku przez czte­ro­let­nią kaden­cję Joanna Skrzy­dlew­ska była posłem do Par­la­mentu Euro­pej­skiego, pra­co­wała w Komi­sji Zatrud­nie­nia i Spraw Socjal­nych, Praw Kobiet i Rów­no­upraw­nie­nia oraz Komi­sji Kul­tury i Edukacji.

Poseł Plat­formy Oby­wa­tel­skiej na Sejm V i VI kaden­cji. W Sej­mie była ini­cja­torką zmian w Kodek­sie Pracy, dają­cych rodzi­com adop­cyj­nym prawo do urlopu macie­rzyń­skiego iden­tycz­nego jaki mają rodzice bio­lo­giczni oraz autorką inter­pe­la­cji posel­skiej dzięki któ­rej kom­ba­tan­tom przy­wró­cono prawo do refun­da­cji lekarstw.

Absol­wentka wydziału zarzą­dza­nia Uni­wer­sy­tetu Łódz­kiego, ukoń­czyła także szko­le­nie z pro­to­kołu dyplo­ma­tycz­nego w Aka­de­mii Dyplo­ma­tycz­nej Mini­ster­stwa Spraw Zagranicznych.

Joanna Skrzy­dlew­ska inte­re­suje się spor­tem głów­nie piłką nożną i żuż­lem. Jest Hono­ro­wym Pre­ze­sem Sto­wa­rzy­sze­nia Klub Żuż­lowy “Orzeł” Łódź, fun­da­to­rem i pomy­sło­dawcą nagrody „Pił­karz Meczu”, wrę­cza­nej naj­lep­szemu pił­ka­rzowi Widzewa w spo­tka­niach ligo­wych roz­gry­wa­nych na sta­dio­nie przy al. Pił­sud­skiego. (pt)

Rusza budowa nowego skrzydła szpitala im. Pirogowa

Budowa nowego skrzy­dła szpi­tala im. Miko­łaja Piro­gowa nie­ba­wem rusza przy ul. Wól­czań­skiej. Stu­letni nie­mal budy­nek wresz­cie będzie miał nowo­cze­sny blok ... Czytaj dalej »

Wywiad z Joanną Skrzydlewską o funduszach unijnych

- Chcie­li­by­śmy, żeby dotych­cza­sowe suk­cesy sta­no­wiły inspi­ra­cję dla miesz­kań­ców, firm, insty­tu­cji czy też samo­rzą­dów i mobi­li­zo­wały do się­ga­nia po środki ... Czytaj dalej »

W Łodzi będzie już 17 rowerowych stacji naprawczych

Miło jest mieć wpływ na to, co dzieje się w Łodzi, prawda? W publicz­nym gło­so­wa­niu łodzia­nie wska­zali loka­li­za­cje dla kolej­nych ... Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska: wybory samorządowe 2018 rodzą wiele obaw

Naj­bliż­sze wybory niosą  same znaki zapy­ta­nia. Wia­domo, że odbędą się jesie­nią, ale wciąż nie wiemy kiedy dokład­nie. Szy­kuje się mnóstwo ... Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska gorąco przyjęta w giminie Ujazd

Na zapro­sze­nie Wójta Gminy Ujazd Artura Paw­laka gościła w gmi­nie Joanna Skrzy­dlew­ska, czło­nek zarządu Woje­wódz­twa oraz radny Sej­miku Woje­wódz­kiego Łódz­kiego ... Czytaj dalej »

Onet.pl o Joannie Skrzydlewskiej

Joanna Skrzy­dlew­ska z zarządu woj. łódz­kiego poin­for­mo­wała, że wyso­kość wspar­cia m.in. dla spół­dzielni i wspól­not miesz­ka­nio­wych, Towa­rzystw Budow­nic­twa Spo­łecz­nego, samo­rzą­dów ... Czytaj dalej »

PiotrkówTrybunalski o wizycie Joanny Skrzydlewskiej

- Spo­ty­kamy się z bar­dzo dobrą ofertą poży­czek, które będzie można spła­cać przez 15 lat – ser­wis e-piotrków cytuje frag­ment ... Czytaj dalej »

Joannna Skrzydlewska liderem kategorii “Samorządność i społeczność lokalna”

Joanna Skrzy­dlew­ska, wice­mar­sza­łek woje­wódz­twa łódz­kiego, została liderką ple­bi­scytu Dzien­nika Łódz­kiego “Czło­wiek Roku 2017″ w kate­go­rii samo­rząd­ność i spo­łecz­ność lokalna. Zobacz ... Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska w gminie Gomunice

Aby spraw­dzić, jak pożyt­ko­wane są pie­nią­dze, z wizytą gospo­dar­ską do gminy Gomu­nice udała się Joanna Skrzy­dlew­ska z Zarządu Woje­wódz­twa Łódz­kiego. ... Czytaj dalej »

Tłusty czwartek? Szykowaliśmy się do niego w Gomunicach

W takie miej­sca wraca się z przy­jem­no­ścią. W Gomu­ni­cach, na zapro­sze­nie wójta gminy , gościła dziś Joanna Skrzy­dlew­ska. A że tłu­sty ... Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska z podziękowaniami od wójta

W pod­su­mo­wa­niu trze­ciego roku obec­nej kaden­cji parzę­czew­skiego samo­rządu wzięła udział Joanna Skrzy­dlew­ska. Spo­tka­nie odbyło się z udzia­łem władz gminy, rad­nych ... Czytaj dalej »

Ferie w Łodzi? Skorzystajcie z warsztatów RoboCAMP na Uniwersytecie Łódzkim

Ferie 2018 w Łodzi? Uni­wer­sy­tet Łódzki zapra­sza dzieci na pół­ko­lo­nie z kre­atyw­nymi warsz­ta­tami Robo­CAMP z pro­gra­mo­wa­niem i robo­tami LEGO.  Są jesz­cze ... Czytaj dalej »

Scroll To Top