Home / Dla mediów / Życiorys Joanny Skrzydlewskiejpage 270

Życiorys Joanny Skrzydlewskiej

Podsumowanie sezonu sportowego w województwie łódzkim (11)

Joanna Skrzy­dlew­ska - w wybo­rach samo­rzą­do­wych 2014 roku zyskała 23 102 głosy wybor­ców. Została radną Sej­miku Woje­wódz­twa Łódz­kiego a wkrótce także człon­kiem zarządu woje­wódz­twa łódzkiego.

Od czerwca 2009 roku przez czte­ro­let­nią kaden­cję Joanna Skrzy­dlew­ska była posłem do Par­la­mentu Euro­pej­skiego, pra­co­wała w Komi­sji Zatrud­nie­nia i Spraw Socjal­nych, Praw Kobiet i Rów­no­upraw­nie­nia oraz Komi­sji Kul­tury i Edukacji.

Poseł Plat­formy Oby­wa­tel­skiej na Sejm V i VI kaden­cji. W Sej­mie była ini­cja­torką zmian w Kodek­sie Pracy, dają­cych rodzi­com adop­cyj­nym prawo do urlopu macie­rzyń­skiego iden­tycz­nego jaki mają rodzice bio­lo­giczni oraz autorką inter­pe­la­cji posel­skiej dzięki któ­rej kom­ba­tan­tom przy­wró­cono prawo do refun­da­cji lekarstw.

Absol­wentka wydziału zarzą­dza­nia Uni­wer­sy­tetu Łódz­kiego, ukoń­czyła także szko­le­nie z pro­to­kołu dyplo­ma­tycz­nego w Aka­de­mii Dyplo­ma­tycz­nej Mini­ster­stwa Spraw Zagranicznych.

Joanna Skrzy­dlew­ska inte­re­suje się spor­tem głów­nie piłką nożną i żuż­lem. Jest Hono­ro­wym Pre­ze­sem Sto­wa­rzy­sze­nia Klub Żuż­lowy “Orzeł” Łódź, fun­da­to­rem i pomy­sło­dawcą nagrody „Pił­karz Meczu”, wrę­cza­nej naj­lep­szemu pił­ka­rzowi Widzewa w spo­tka­niach ligo­wych roz­gry­wa­nych na sta­dio­nie przy al. Pił­sud­skiego. (pt)

Joanna Skrzydlewska, posłanka PO, honorowy prezes klubu żużlowego Orzeł Łódź

Komu oddam mój 1 procent Chcia­ła­bym zaape­lo­wać do łodzian, aby jeden pro­cent swo­jego podatku prze­ka­zali na kluby spor­towe i fun­da­cje, ... Czytaj dalej »

Rodzice adopcyjni chcą urlopów macierzyńskich

O możliwość pójścia na macierzyński po adopcji bez względu na wiek dziecka upomniała się w Sejmie Joanna Skrzydlewska, posłanka Platformy Obywatelskiej. Czytaj dalej »

Orzeł pod nowymi skrzydłami. Łódzki klub ma nowe władze

Klub stał na skraju ban­kruc­twa, ale uzna­łam, że w Łodzi jest zapo­trze­bo­wa­nie na żużel ? powie­działa nam Joanna Skrzy­dlew­ska ? ... Czytaj dalej »

Polityka. Posłowie podsumowują i apelują. Co straciliśmy przez sto dni?

Pani woje­wodo! Pro­szę inter­we­nio­wać u pre­miera, żeby sie­dziba BOT pozo­stała w Łodzi - zaape­lo­wała poseł Joanna Skrzy­dlew­ska do nowej woje­wody ... Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska: Wiejska po raz pierwszy

A jak pierwsze wrażenia po sejmowym szkoleniu? - Niektórzy posłowie mogli poczuć się jak w szkole. Ale dla tych, którzy pierwszy raz byli na Wiejskiej, szkolenie było przydatne, bo w tak dużym gmachu można się pogubić. Ja już bywałam w Sejmie i mniej więcej wiem, gdzie co się mieści. Ale na szkoleniu nauczyłam się wielu praktycznych rzeczy. Czytaj dalej »

Skrzydlewska idzie do Sejmu

Dziewiętnastego października 28-letnia Joanna Skrzydlewska będzie miała swój wielki dzień. Pojedzie swym renaultem megane do Warszawy na inauguracyjną sesję nowego Sejmu. Dostała się tam z trzeciego miejsca na liście Platformy Obywatelskiej. Czytaj dalej »

Scroll To Top