Home / Dla mediów / Życiorys Joanny Skrzydlewskiejpage 4

Życiorys Joanny Skrzydlewskiej

Podsumowanie sezonu sportowego w województwie łódzkim (11)

Joanna Skrzy­dlew­ska - w wybo­rach samo­rzą­do­wych 2014 roku zyskała 23 102 głosy wybor­ców. Została radną Sej­miku Woje­wódz­twa Łódz­kiego a wkrótce także człon­kiem zarządu woje­wódz­twa łódzkiego.

Od czerwca 2009 roku przez czte­ro­let­nią kaden­cję Joanna Skrzy­dlew­ska była posłem do Par­la­mentu Euro­pej­skiego, pra­co­wała w Komi­sji Zatrud­nie­nia i Spraw Socjal­nych, Praw Kobiet i Rów­no­upraw­nie­nia oraz Komi­sji Kul­tury i Edukacji.

Poseł Plat­formy Oby­wa­tel­skiej na Sejm V i VI kaden­cji. W Sej­mie była ini­cja­torką zmian w Kodek­sie Pracy, dają­cych rodzi­com adop­cyj­nym prawo do urlopu macie­rzyń­skiego iden­tycz­nego jaki mają rodzice bio­lo­giczni oraz autorką inter­pe­la­cji posel­skiej dzięki któ­rej kom­ba­tan­tom przy­wró­cono prawo do refun­da­cji lekarstw.

Absol­wentka wydziału zarzą­dza­nia Uni­wer­sy­tetu Łódz­kiego, ukoń­czyła także szko­le­nie z pro­to­kołu dyplo­ma­tycz­nego w Aka­de­mii Dyplo­ma­tycz­nej Mini­ster­stwa Spraw Zagranicznych.

Joanna Skrzy­dlew­ska inte­re­suje się spor­tem głów­nie piłką nożną i żuż­lem. Jest Hono­ro­wym Pre­ze­sem Sto­wa­rzy­sze­nia Klub Żuż­lowy “Orzeł” Łódź, fun­da­to­rem i pomy­sło­dawcą nagrody „Pił­karz Meczu”, wrę­cza­nej naj­lep­szemu pił­ka­rzowi Widzewa w spo­tka­niach ligo­wych roz­gry­wa­nych na sta­dio­nie przy al. Pił­sud­skiego. (pt)

Gala Sportu: wyróżnienia od Joanny Skrzydlewskiej dla najwybitniejszych zawodników

Naj­lepsi mło­dzi spor­towcy z woje­wódz­twa łódz­kiego, tre­ne­rzy i przed­sta­wi­ciele klu­bów uczest­ni­czyli w Gali Sportu. To pod­su­mo­wa­nie wyni­ków jakie mło­dzicy, junio­rzy ... Czytaj dalej »

Budżet województwa: dodatkowe 300 tys. złotych dla seniorów

Orga­ni­za­cja szpot­kań, kon­fe­ren­cji i szko­leń doty­czą­cych pro­ble­ma­tyki osób star­szych, funk­cjo­no­wa­nie Spo­łęcz­nej Rady Senio­rów woje­wódz­twa łódz­kiego, reali­za­cja Woje­wódz­kiej Karty Seniora, a ... Czytaj dalej »

Certyfikaty dla pomysłodawców realizowanych projektów budżetu obywatelskiego

Joanna Skrzy­dlew­ska wraz z mar­szał­kiem woje­wódz­twa Witol­dem Stęp­niem wrę­czyła ofi­cjalne cer­ty­fi­katy pomy­sło­daw­com zwy­cię­skich pro­jek­tów w Budże­cie Oby­wa­tel­skim Woje­wódz­twa Łódzkiego. Miesz­kańcy ... Czytaj dalej »

Wigilijnie, w gronie tych, którzy nas chronią na co dzień

Przed­sta­wi­ciele służb mun­du­ro­wych: poli­cjanci, stra­żacy, funk­cjo­na­riu­sze straży gra­nicz­nej, izby cel­nej, inspek­cji trans­portu dro­go­wego i leśnicy, podzie­lili się opłat­kiem pod­czas wigi­lij­nego ... Czytaj dalej »

Seniorzy pokazali klasę na Wojewódzkim Przeglądzie Twórczości Dojrzałej “Przystanek 60+”

Galą w Łódz­kim Domu Kul­tury zakoń­czył się Woje­wódzki Prze­gląd Twór­czo­ści Doj­rza­łej “Przy­sta­nek 60+”. W cza­sie Gali  pod­su­mo­wane zostały wszyst­kie wyda­rze­nia ... Czytaj dalej »

Będą bezpłatne badania słuchu i mowy dla wszystkich dzieci z klas pierwszych

Od nowego roku wszyst­kie dzieci z klas pierw­szych w woje­wódz­twie łódz­kim (ok. 25 tys. uczniów) będą mogły sko­rzy­stać z bez­płat­nego ... Czytaj dalej »

Jacek Fedorowicz ma swą gwiazdę na Piotrkowskiej

Łódzka aleja sławy na Piotr­kow­skiej zyskała nową gwiazdę z nazwi­skiem “Jacek Fedo­ro­wicz “. Arty­sta odsło­nił ją dziś oso­bi­ście - 13 ... Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska wiceprzewodniczącą łódzkiej Platformy

PO - par­tia rzą­dząca w Łodzi i woje­wódz­twie - wybrała swoje zarządy. Przed tygo­dniem nową sze­fową regionu została pre­zy­dent Łodzi ... Czytaj dalej »

13 grudnia: To już 36. rocznica wprowadzenia stanu wojennego

36 lat temu, 13 grud­nia 1981 roku, na ulice pol­skich miast wypeł­zły czołgi i opan­ce­rzone trans­por­tery - Woj­skowa Rada Oca­le­nia ... Czytaj dalej »

Mgr Karina Skrabulska z nagrodą od Joanny Skrzydlewskiej za najwyższą średnią magisterską

Ufun­do­waną przez sie­bie nagrodę za naj­wyż­szą śred­nią magi­ster­ską wrę­czyła dziś Joanna Skrzy­dlew­ska mgr Kari­nie Skra­bul­skiej - absol­wentce Wydziału Zarzą­dza­nia Uni­wer­sy­tetu ... Czytaj dalej »

To była wielka gala wielkiego Klubu Żużlowego “Orzeł” Łódź!

W szczel­nie wypeł­nio­nej Nowej Hali Expo odbyła się Gala Klubu Żuż­lo­wego “Orzeł” Łódź. - Chcie­li­śmy, żeby było jak w naj­lep­szym teatrze ... Czytaj dalej »

Forum Promocji 2017: nieocenione źródło inspiracji dla samorządów

Zor­ga­ni­zo­wane w Beł­cha­to­wie tego­roczne Forum Pro­mo­cji było dla przed­sta­wi­cieli lokal­nych samo­rzą­dów dosko­nałą oka­zją by odświe­żyć wia­do­mo­ści z tej branży. Tu ... Czytaj dalej »

Scroll To Top