Home / Dla mediów / Życiorys Joanny Skrzydlewskiejpage 5

Życiorys Joanny Skrzydlewskiej

Podsumowanie sezonu sportowego w województwie łódzkim (11)

Joanna Skrzy­dlew­ska - w wybo­rach samo­rzą­do­wych 2014 roku zyskała 23 102 głosy wybor­ców. Została radną Sej­miku Woje­wódz­twa Łódz­kiego a wkrótce także człon­kiem zarządu woje­wódz­twa łódzkiego.

Od czerwca 2009 roku przez czte­ro­let­nią kaden­cję Joanna Skrzy­dlew­ska była posłem do Par­la­mentu Euro­pej­skiego, pra­co­wała w Komi­sji Zatrud­nie­nia i Spraw Socjal­nych, Praw Kobiet i Rów­no­upraw­nie­nia oraz Komi­sji Kul­tury i Edukacji.

Poseł Plat­formy Oby­wa­tel­skiej na Sejm V i VI kaden­cji. W Sej­mie była ini­cja­torką zmian w Kodek­sie Pracy, dają­cych rodzi­com adop­cyj­nym prawo do urlopu macie­rzyń­skiego iden­tycz­nego jaki mają rodzice bio­lo­giczni oraz autorką inter­pe­la­cji posel­skiej dzięki któ­rej kom­ba­tan­tom przy­wró­cono prawo do refun­da­cji lekarstw.

Absol­wentka wydziału zarzą­dza­nia Uni­wer­sy­tetu Łódz­kiego, ukoń­czyła także szko­le­nie z pro­to­kołu dyplo­ma­tycz­nego w Aka­de­mii Dyplo­ma­tycz­nej Mini­ster­stwa Spraw Zagranicznych.

Joanna Skrzy­dlew­ska inte­re­suje się spor­tem głów­nie piłką nożną i żuż­lem. Jest Hono­ro­wym Pre­ze­sem Sto­wa­rzy­sze­nia Klub Żuż­lowy “Orzeł” Łódź, fun­da­to­rem i pomy­sło­dawcą nagrody „Pił­karz Meczu”, wrę­cza­nej naj­lep­szemu pił­ka­rzowi Widzewa w spo­tka­niach ligo­wych roz­gry­wa­nych na sta­dio­nie przy al. Pił­sud­skiego. (pt)

Lokalna Grupa Działania “Ster” rozdzieliła pieniądze dla Nowosolnej, Brójec, Andrespola i Rokicin

W Gmin­nym Ośrodku Kul­tury w Wiśnio­wej Górze ci, któ­rzy reali­zują naj­cie­kaw­sze pro­jekty w gmi­nach Nowo­solna, Andre­spol, Brójce i Roki­ciny, ode­brali w ... Czytaj dalej »

Kobiety najlepszymi sołtysami województwa

Ewa Lesz­czyk ze Sta­cji w gmi­nie Dzia­ło­szyn została wybrana Soł­ty­sem Ziemi Łódz­kiej w ple­bi­scy­cie Dzien­nika Łódz­kiego, odby­wa­ją­cym się pod patro­na­tem mar­szałka ... Czytaj dalej »

Projekty Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego wybrane

Naj­wię­cej gło­sów, bo pra­wie 69 tysiecy, odda­nych zostało z pomocą kart wrzu­co­nych do urn, dru­gim naj­po­pu­lar­niej­szym spo­so­bem oka­zało się gło­so­wa­nie ... Czytaj dalej »

Magdalena Pierzchała, mistrzyni i jedna z najzdolniejszych uczennic stypendystką Joanny Skrzydlewskiej

Pod­czas uro­czy­stej gali Łódz­kiego Sto­wa­rzy­sze­nia Pomocy Szkole, Joanna Skrzy­dlew­ska miała oka­zję wrę­czyć ufun­do­wane przez sie­bie sty­pen­dium jed­nej z naj­zdol­niej­szych uczen­nic. ... Czytaj dalej »

Minus 13 stopni w szpitalu im. Pirogowa. A pacjenci? Zadowoleni!

Pacjenci łódz­kiego szpi­tala im. Piro­gowa mogą już korzy­stać ze świeżo wyre­mon­to­wa­nych pomiesz­czeń poradni kar­dio­lo­gicz­nej oraz poradni noc­nej i świą­tecz­nej opieki ... Czytaj dalej »

Łódzkie obchody Narodowego Święta Niepodległości

Przed­sta­wi­ciele samo­rządu i admi­ni­stra­cji pań­stwo­wej wspól­nie oddali hołd boha­te­rom walk o nie­pod­le­głość przed Gro­bem Nie­zna­nego Żoł­nie­rza na placu Kate­dral­nym w ... Czytaj dalej »

35 milionów złotych na uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łódzkiem

Uro­czy­ste prze­ka­za­nie trzech pod­pi­sa­nych umów w kon­kur­sie na uzbro­je­nie tere­nów inwe­sty­cyj­nych (w ramach II osi prio­ry­te­to­wej RPO WŁ  - Pod­dzia­ła­nie ... Czytaj dalej »

Marsz 11 listopada. Przyjdź dla Ojczyzny i dla siebie

11 listo­pada, jak co roku, upa­mięt­nimy odzy­ska­nie przez Pol­skę nie­pod­le­gło­ści. Ten ważny dla wszyst­kich Pola­ków dzień to dobra oka­zja do wspól­nego ... Czytaj dalej »

gardenCONTRACTING - nowa oferta Międzynarodowych Targów Łódzkich

Targi gar­den­CON­TRAC­TING to nowa pro­po­zy­cja Mię­dzy­na­ro­do­wych Tar­gów Łódz­kich. Targi zato­wa­ro­wa­nia cen­trów ogrod­ni­czych są ofertą dla tej branży. 8 i 9 ... Czytaj dalej »

Biogospodarka. 500 specjalistów z całego świata zjedzie do Łodzi

Przed­sta­wi­ciele samo­rzą­dów, orga­nów usta­wo­daw­czych, przed­się­bior­ców, nauki, orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych i rol­ni­ków - bli­sko 500 eks­per­tów z całego świata zje­dzie do Łodzi ... Czytaj dalej »

To już 23. kwesta na Starym Cmentarzu przy ulicy Ogrodowej

Już po raz 23 Zarząd Towa­rzy­stwa Opieki nad Sta­rym Cmen­ta­rzem i Urząd Mia­sta Łodzi zor­ga­ni­zo­wały kwe­stę na rzecz rato­wa­nia zabyt­ków ... Czytaj dalej »

Samorządność, nie centralizacja. W Łodzi odbywa się konwent marszałków

- Samo­rząd­ność ozna­cza moż­li­wość wyboru wła­snych poli­ty­ków, a nie przy­bli­ża­nie wła­dzy cen­tral­nej do woje­wództw, powia­tów i gmin - mówił Jan ... Czytaj dalej »

Scroll To Top