Home / Galerie zdjęć / Dożynki w Dzierżąznej. Żniwa w gminie Zgierz zakończone [Zdjęcia]

Dożynki w Dzierżąznej. Żniwa w gminie Zgierz zakończone [Zdjęcia]

W Dzier­żą­znej w gmi­nie Zgierz uro­czy­ście zakoń­czono żniwa. Dożynki - święto rol­ni­ków - roz­po­częły się koro­wo­dem repre­zen­tan­tów sołectw gminy Zgierz, następ­nie goście uczest­ni­czyli w polo­wej mszy świętej.

W czę­ści ofi­cjal­nej uro­czy­sto­ści wieńce dożyn­kowe otrzy­mali m.in. gospo­da­rze gminy - Zdzi­sław Rem­bisz, wójt gminy Zgierz oraz Miro­sław Burzyń­ski, prze­wod­ni­czący Rady Gminy Zgierz. Zapro­szoną Joannę Skrzy­dlew­ską poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego repre­zen­to­wał Tomasz Domi­niak z biura posel­skiego, który oczy­tał list od posłanki.

26 sierp­nia 2013

Czy­taj też:

Zgłoś się, repre­zen­tuj Pol­skę w Brukseli

Mło­dzi są przed­się­bior­czy, mają świetne pomy­sły, ale bra­kuje im pie­nię­dzy na start

Czu­jesz się oby­wa­te­lem Europy? Podziel się swą opinią

Scroll To Top