Home / Z regionu / Drugi dzień akcji „Jedź z głową … w kasku”

Drugi dzień akcji „Jedź z głową … w kasku”

Drugi dzień akcji „Jedź z głową … w kasku”

Trze­cio­kla­si­ści ze Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 37 i Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 114 w Łodzi, dołą­czyli do akcji „Jedź z głową … w kasku”.

Zor­ga­ni­zo­wała ją poseł Joanna Skrzy­dlew­ska, wspól­nie z Komendą Woje­wódzką Poli­cji w Łodzi.

Akcja służy pro­mo­wa­niu zasad bez­piecz­nej jazdy na rowe­rze wśród naj­młod­szych uczest­ni­ków ruchu drogowego.

Ucznio­wie, któ­rzy dzi­siaj w niej uczest­ni­czyli, wzięli udział w zaję­ciach edu­ka­cyj­nych pro­wa­dzo­nych przez Funk­cjo­na­riu­szy Wydziału Ruchu Dro­go­wego KW Poli­cji w Łodzi. Na ich zakoń­cze­nie otrzy­mali od poseł Skrzy­dlew­skiej kaski rowerowe.

14 marca 2014

Drugi dzień akcji „Jedź z głową … w kasku”Drugi dzień akcji „Jedź z głową … w kasku”

Drugi dzień akcji „Jedź z głową … w kasku”Drugi dzień akcji „Jedź z głową … w kasku”

Scroll To Top