Home / Z regionu / Archiwum 2009 - 2013 / Dyrekcja oraz nauczyciele SP nr 149 w roli aktorów

Dyrekcja oraz nauczyciele SP nr 149 w roli aktorów

Z oka­zji zbli­ża­ją­cych się Świąt Bożego Naro­dze­nia dyrek­cja oraz nauczy­ciele SP nr 149 w Łodzi przy­go­to­wali dla zapro­szo­nych gości oraz uczniów przed­sta­wie­nie pt. „Kop­ciu­szek”. Role, które przy­pa­dły poszcze­gól­nym peda­go­gom były zapre­zen­to­wane przez nich w bar­dzo pro­fe­sjo­nalny spo­sób. Wszy­scy uczest­nicy spek­ta­klu mieli piękne stroje, które pozwo­liły prze­nieść się widzom w ten baj­kowy świat. Gra­jący akto­rzy z ogrom­nym zaan­ga­żo­wa­niem przy­go­to­wali, to wido­wi­sko, o czym świad­czyły czę­ste brawa oraz uśmie­chy na twa­rzach oglą­da­ją­cych. W tym nie­zwy­kłym spo­tka­niu Joannę Skrzy­dlew­ską poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego repre­zen­to­wała asy­stentka - Kata­rzyna Hof­man, która na ręce Pani Mał­go­rzaty Sta­ciwy – dyrek­tor Szkoły, prze­ka­zała od Pani poseł życze­nia świą­teczne oraz nowo­roczne dla wszyst­kich nauczy­cieli i uczniów.

20 grud­nia 2011 r.

Scroll To Top