Home / Z polityki / Dyrektywa dotycząca zaostrzenia kar za handel ludźmi

Dyrektywa dotycząca zaostrzenia kar za handel ludźmi

Pod­czas wtor­ko­wej sesji Par­la­ment Euro­pej­ski przy­jął nową dyrek­tywę, która prze­wi­duje bar­dziej surowe kary dla prze­stęp­ców han­dlu­ją­cych ludźmi i lep­szą ochronę ofiar. Prze­pisy te mają na celu pomoc w walce z prze­stęp­czo­ścią na tle sek­su­al­nym, a także wyzy­skiem w pracy, który w szcze­gól­no­ści doty­czy branży rol­ni­czej i budow­la­nej.  Ponadto są to prze­pisy roz­sze­rza­jące poję­cie wyzy­sku, co tym samym da ochronę szer­szej gru­pie osób, w tym ofia­rom prze­stępstw na tle sek­su­al­nym, han­dlu orga­nami, nie­le­gal­nej adop­cji, przy­mu­so­wej pracy i przy­mu­so­wych mał­żeństw. Przy­jęty doku­ment pre­cy­zuje reguły defi­nio­wa­nia prze­stępstw i kara­nia prze­myt­ni­ków usta­la­jąc jed­no­cze­śnie wspólne zasady ochrony ofiar i zapo­bie­ga­nia prze­stęp­stwom. W przy­padku przy­ję­cia nowych prze­pi­sów przez kraje człon­kow­skie będą one miały 2 lata na wpro­wa­dze­nie ich w życie

Nowa dyrek­tywa okre­śla wyso­kość kar na nie mniej niż 5 lat pozba­wie­nia wol­no­ści, a w szcze­gól­nie dra­stycz­nych przy­pad­kach nie mniej niż 10 lat pozba­wie­nia wol­no­ści. Mówi ona rów­nież o tym, iż pod­że­ga­nie do prze­stęp­stwa, pomoc­nic­two i usi­ło­wa­nie jego popeł­nie­nia będą także karane. Osoby prawne (orga­ni­za­cje) zaan­ga­żo­wane w prze­stęp­stwo będą pod­le­gać suro­wym i sku­tecz­nym karom. Do kata­logu kar Par­la­ment Euro­pej­ski zali­czył grzywny, cza­sowy lub stały zakaz pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej, pozba­wie­nie prawa do korzy­sta­nia ze świad­czeń publicz­nych lub pomocy publicz­nej oraz likwi­da­cję sądową.

Według nowych prze­pi­sów ofiary prze­stępstw okre­ślo­nych w przy­ję­tej dyrek­ty­wie będą pod szcze­gólną ochroną i opieką, która będzie obej­mo­wać okres przed, pod­czas i po postę­po­wa­niu karnym.

14 grud­nia 2010 r.

Scroll To Top