Home / Z polityki / Dyskryminacja Polaków na Litwie położyła się cieniem na litewskiej prezydencji

Dyskryminacja Polaków na Litwie położyła się cieniem na litewskiej prezydencji

Dziś w Par­la­men­cie Euro­pej­skim w Stras­burgu odbyło się pod­su­mo­wa­nie litew­skiej pre­zy­den­cji. Dalia Gry­bau­ska­ite, pre­zy­dent Litwy, zebrała wiele pochwał za sku­tecz­ność dzia­łań Wilna, ale musiała też wysłu­chać gorz­kich uwag na temat dys­kry­mi­na­cji mniej­szo­ści pol­skiej przez wła­dze Litwy.

Dyskryminacja Polaków na Litwie położyła się cieniem na litewskiej prezydencji

Jose Manuel Bar­roso, prze­wod­ni­czący Komi­sji Euro­pej­skiej, uznał, że Litwa stała się god­nym zaufa­nia part­ne­rem, gdyż świet­nie pora­dziła sobie z pre­zy­den­cją i udało jej się prze­for­so­wać bar­dzo wiele deli­kat­nych i trud­nych spraw. Pol­ska euro­de­pu­to­wana Danuta Hüb­ner pochwa­liła Litwi­nów m.in. za poprawę kon­ku­ren­cyj­no­ści w Euro­pie, a przy oka­zji życzyła im powo­dze­nia we wpro­wa­dze­niu w przy­szłym roku euro.

Nie wszyst­kie komen­ta­rze były utrzy­mane w podob­nym tonie. Euro­po­seł Wal­de­mar Toma­szew­ski z Akcji Wybor­czej Pola­ków na Litwie zwró­cił uwagę na skan­da­liczne trak­to­wa­nie auto­chto­nicz­nej lud­no­ści pol­skiej w tym pań­stwie i zwró­cił się z prośbą do Komi­sji Euro­pej­skiej i Par­la­mentu o interwencję.

Joanna Skrzy­dlew­ska także zwró­ciła uwagę na ten pro­blem i nazwała bra­kiem posza­no­wa­nia dla praw czło­wieka.

- Czuję się w obo­wiązku zwró­cić uwagę, że pomimo obiet­nic Litwa nadal dopusz­cza się dys­kry­mi­na­cji zamiesz­ku­ją­cych na jej tere­nie mniej­szo­ści naro­do­wych – powie­działa Joanna Skrzy­dlew­ska. - Szcze­gól­nie dys­kry­mi­no­wana jest mniej­szość pol­ska, któ­rej zabra­nia się uży­wa­nia ojczy­stego języka. Ostat­nio Wileń­ski Sąd Okrę­gowy wymie­rzył karę w wyso­ko­ści 12.569 euro za uży­wa­nie pol­sko­ję­zycz­nych tablic z nazwami ulic, zawie­szo­nych na pry­wat­nych pose­sjach. Karę tę ma zapła­cić dyrek­tor admi­ni­stra­cji Rejonu Solecz­nic­kiego, w któ­rym Polacy sta­no­wią około 80 pro­cent wszyst­kich mieszkańców.

Koń­cząc swoją wypo­wiedź Joanna Skrzy­dlew­ska dodała: - Z przy­kro­ścią i ubo­le­wa­niem stwier­dzam, że ta postawa zde­cy­do­wa­nie prze­czy wizji Europy budo­wa­nej w duchu posza­no­wa­nia praw człowieka.

Kwe­stię Pola­ków na Litwie pod­nie­śli rów­nież inni posło­wie m.in. Cze­sław Sie­kier­ski i Tomasz Poręba.

14 stycz­nia 2014

Scroll To Top