Home / Z regionu / Dyżur w Aleksandrowie Łódzkim

Dyżur w Aleksandrowie Łódzkim

W czwar­tek 29 maja zapra­szamy do Filii Biura Posel­skiego Joanny Skrzy­dlew­skiej, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego, miesz­czą­cej się w Alek­san­dro­wie Łódz­kim przy ul. 11-go Listo­pada 3, na dyżur. Cze­kamy w godzi­nach od 16 do 18.

Ser­decz­nie zapra­szamy.

Scroll To Top