Home / Z polityki / Dziękuję za udział w wyborach samorządowych

Dziękuję za udział w wyborach samorządowych

Dziękuję za każdy głosDzię­kuję łodzia­nom i miesz­kań­com woje­wódz­twa łódz­kiego, któ­rzy zna­leźli czas w nie­dzielę, by oddać głos w wybo­rach samo­rzą­do­wych. Dzię­kuję, że Wam się chciało.

To Wy ukształ­to­wa­li­ście wczo­raj rady gmin, powia­tów, Sej­mik Woje­wódz­twa Łódz­kiego; wybra­li­ście - czę­sto już w pierw­szej turze, jak w przy­padku Łodzi - pre­zy­den­tów, bur­mi­strzów i wójtów.

Zde­cy­do­wa­li­ście jak będzie dzia­łała, co naj­mniej przez cztery lata, demo­kra­cja na tym lokal­nym, naj­waż­niej­szym poziomie.

Kto będzie w Naszym imie­niu podej­mo­wał decy­zje, okaże się już w naj­bliż­szych godzi­nach, być może w naj­bliż­szych dniach - zależy to już od tempa prac kolej­nych komi­sji wyborczych.

Cie­szę się, że tak wiele osób znów  gło­so­wało na kan­dy­da­tów Plat­formy Oby­wa­tel­skiej. To dowód uzna­nia, ale i - jasna sprawa - zobo­wią­za­nie, żeby rów­nież w tej kaden­cji nie zawieść miesz­kań­ców naszego województwa.

Zobacz też: Pierw­sze donie­sie­nia o wyni­kach wybo­rów w Łódzkiem

Scroll To Top