Home / Z regionu / Dzień Europy w Radomsku

Dzień Europy w Radomsku

Joanna Skrzy­dlew­ska, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego, była gościem II Liceum Ogól­no­kształ­cą­cego im. K. K. Baczyń­skiego w Radom­sku. Uczest­ni­czyła w szkol­nych obcho­dach Dnia Europy, które odbyły się pod hasłem „My dla Europy, Europa dla nas – 10 lat Pol­ski w Unii Europejskiej”.

Dzień Europy w Radomsku

Szkolny Klub Euro­pej­ski przy­go­to­wał mię­dzy innymi kon­kurs „Debata w Euro­par­la­men­cie” adre­so­wany do przed­sta­wi­cieli radomsz­czań­skich gim­na­zjów. Zwy­cięz­cami oka­zali się ucznio­wie z gim­na­zjum w Gomu­ni­cach, dru­gie miej­sce zajęli człon­ko­wie Szkol­nego Klubu Euro­pej­skiego z II LO, a trze­cie ucznio­wie z klasy I C.

Spo­tka­nie poseł Skrzy­dlew­skiej z mło­dzieżą było oka­zją do przy­bli­że­nia im dzia­łal­ność Par­la­mentu Euro­pej­skiego i poka­za­nia, jak duży wpływ ma Par­la­ment, na obo­wią­zu­jące nas prawo. Mło­dzi ludzie z dużą cie­ka­wo­ścią  słu­chali o obo­wiąz­kach spo­czy­wa­ją­cych na deputowanych.

 Z sali padały bar­dzo cie­kawe pyta­nia. Jakimi cechami powi­nien wyka­zy­wać się poli­tyk? Co zro­bić, by dostać się na staż do biura posel­skiego w Bruk­seli? Co sta­no­wiło dla euro­de­pu­to­wa­nej naj­trud­niej­szą poli­tycz­nie decy­zję? To tylko nie­które z nich, na które Joanna Skrzy­dlew­ska udzie­liła odpowiedzi.

7 kwiet­nia 2014

Scroll To Top