Home / Z regionu / Dzień Strażaka

Dzień Strażaka

Dzień StrażakaW Łodzi świę­to­wano „Dzień Stra­żaka 2014”. Z tej oka­zji w Jed­no­stce Ratowniczo-Gaśniczej nr 5 przy ul. Przy­by­szew­skiego w Łodzi, odbyła się spe­cjalna uro­czy­stość, pod­czas któ­rej łódzcy stra­żacy otrzy­mali medale za zasługi dla pożar­nic­twa oraz awanse na wyż­sze stop­nie służbowe.

Wszyst­kim Stra­ża­kom, w dniu ich święta, Joanna Skrzy­dlew­ska, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego prze­ka­zała ser­deczne gra­tu­la­cje oraz podzię­ko­wa­nia za trud i poświę­ce­nie z jakim każ­dego dnia nara­ża­jąc swoje życie i bez­pie­czeń­stwo spie­szą nam na ratu­nek. Życzyła im też, by po służ­bie zawsze szczę­śli­wie wra­cali do swo­ich rodzin.

9 maja 2014

Scroll To Top