Home / Z regionu / Dzień Zdrowych Kobiet w Łodzi

Dzień Zdrowych Kobiet w Łodzi

Dzień Zdrowych Kobiet w Łodzi

Joanna Skrzy­dlew­ska poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego w minioną sobotę wzięła udział w spo­tka­niu z łodzian­kami pod­czas Dnia Zdro­wych Kobiet, które odbyło się w Cen­trum Pro­mo­cji Mody ASP.

Orga­ni­za­to­rem akcji był Łódzki Oddział Woje­wódzki NFZ oraz Aka­de­mia Sztuk Pięk­nych. Głów­nym celem spo­tka­nia było przy­po­mnie­nie kobie­tom o koniecz­no­ści dba­nia o zdro­wie oraz urodę.

Panie, które zde­cy­do­wały się na udział w wyda­rze­niu mogły sko­rzy­stać z kon­sul­ta­cji leka­rzy gine­ko­lo­gów, onko­lo­gów oraz die­te­ty­ków. Wyko­ny­wane były także bez­płatne bada­nia cyto­lo­giczne, mam­mo­gra­ficzne oraz USG piersi. Nie zabra­kło rów­nież infor­ma­cji doty­czą­cych tech­niki samo­ba­da­nia piersi, które każda kobieta powinna prze­pro­wa­dzać bar­dzo systematycznie.

Atrak­cją sobot­niej akcji było spo­tka­nie ze sty­li­stami i kosme­to­lo­gami, któ­rzy radzili paniom, jak sku­tecz­nie i bez­piecz­nie dbać o urodę. Nie zabra­kło także ele­men­tów z zakresu aktyw­no­ści fizycz­nej, która ma ogromny wpływ nie tylko na zdro­wie, ale także na wygląd, dla­tego orga­ni­za­to­rzy przy­go­to­wali pokazy salsy i yogi.

8 marca 2014

Scroll To Top