Home / Napisali o mnie / Dziennik Łódzki: Joanna Skrzydlewska jeździ micrą

Dziennik Łódzki: Joanna Skrzydlewska jeździ micrą

Dziennik ŁódzkiCoroczną prak­tykę skła­da­nia oświad­czeń mająt­ko­wych przez sze­fów i pra­cow­ni­ków admi­ni­stra­cji opi­suje red. Mar­cin Darda w “Dzien­niku Łódz­kim”, publi­ku­jąc dane zawarte w oświad­cze­niach człon­ków zarządu woje­wódz­twa łódzkiego.

Jak infor­muje Dzien­nik Łódzki, ” Joanna Skrzy­dlew­ska w zeszłym roku zara­biała jako euro­de­pu­to­wana, stąd nie dziwi zaro­bione 69,6 tys. euro w Par­la­men­cie Euro­pej­skim. Prócz tego zgro­ma­dziła 350 tysięcy zło­tych oraz 2,5 tysiąca euro oszczędności…”
Pełny tekst znaj­dziesz w Dzien­niku Łódzkim
Scroll To Top