Home / Napisali o mnie / Dziennik Łódzki o Karcie Dużej Rodziny. Zdjęcia

Dziennik Łódzki o Karcie Dużej Rodziny. Zdjęcia

Dziennik Łódzki- Już 200 rodzin wie­lo­dziet­nych zło­żyło do urzędu mia­sta wnio­ski o doku­ment upraw­nia­jący do pre­fe­ren­cji i zni­żek m.in. w insty­tu­cjach samo­rzą­do­wych - infor­muje inter­ne­towy ser­wis Dzien­nika Łódz­kiego. - W ponie­dzia­łek Hanna Zda­now­ska wrę­czyła pierw­sze Łódz­kie Karty Dużej Rodziny miesz­kań­com, któ­rzy wystą­pili o nie naj­szyb­ciej. Pre­zy­dent ogło­siła też, że do pro­gramu dołą­czył aqu­apark Fala. Uro­czy­stość była krótka, tak, aby rodzice zdo­łali zapa­no­wać nad przy­pro­wa­dzo­nymi malu­chami w sali magistratu.

- Ini­cja­torką wpro­wa­dze­nia karty w Łodzi była euro­po­seł Joanna Skrzy­dlew­ska - przy­po­mina Dzien­nik Łódzki - która wzo­ro­wała się na Fran­cji, gdzie pierw­sze roz­wią­za­nia pro­mu­jące wie­lo­dziet­ność poja­wiły się po pierw­szej woj­nie świa­to­wej i wywo­dziły się od sys­temu zni­żek kolejowych.

Czy­taj też:

Sprawdź jakość wody w kąpie­li­skach całej Europy

20 milio­nów zł dota­cji na nowe żłobki. Zobacz, kto może zło­żyć wniosek

Karta Dużej Rodziny dzięki poseł Skrzydlewskiej

Scroll To Top