Home / Napisali o mnie / Dziennik Łódzki o plebiscycie Kobieta Przedsiębiorcza 2014

Dziennik Łódzki o plebiscycie Kobieta Przedsiębiorcza 2014

Dziennik Łódzki- Sport bez kobiet na wyso­kich sta­no­wi­skach już ist­nieć nie może. Bo przed­sta­wi­cielki płci pięk­nej uwol­niły swoje talenty przed­się­bior­cze i w ten spo­sób robią kariery w kul­tu­rze fizycz­nej - możemy prze­czy­tać w Dzien­niku Łódz­kim, w mate­riale przy­po­mi­na­ją­cym o ple­bi­scy­cie “Kobieta Przed­się­bior­cza Woje­wódz­twa Łódz­kiego 2014″.
Zgło­sze­nia do ple­bi­scytu można nad­sy­łać do 10 marca. - Gło­so­wa­nie przez sms - jak infor­muje DŁ - roz­pocz­nie się 13 marca i potrwa do końca marca. Trzy spo­śród przed­się­bior­czych pań z naj­lep­szymi wyni­kami, oprócz ple­bi­scy­to­wego tytułu, na uro­czy­stej gali otrzy­mają także statuetki.
Scroll To Top