Home / Napisali o mnie / Dziennik Łódzki o Skrzydlewska Cup 2013

Dziennik Łódzki o Skrzydlewska Cup 2013

Dziennik Łódzki o Skrzydlewska Cup 2013

Dzien­nik Łódzki o Skrzy­dlew­ska Cup 2013

- Obrona tro­feum sprzed roku nie udała się dru­ży­nie Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 9 ze Skier­nie­wic, która w tego­rocz­nym finale musiała uznać wyż­szość repre­zen­ta­cji Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 205 z Łodzi, prze­gry­wa­jąc 0:3 - rela­cjo­nuje piąt­kowy finał tur­nieju Skrzy­dlew­ska Cup 2013 inter­ne­towe wyda­nie Dzien­nika Łódz­kiego.

Czy­taj pełny materiał

Zobacz też: Mnó­stwo świet­nych zdjęć z finału

21 czerwca 2013

Scroll To Top