Home / Napisali o mnie / Dziennik Łódzki pisze o programie “Mały mistrz”

Dziennik Łódzki pisze o programie “Mały mistrz”

Dziennik ŁodzkiDzien­nik Łódzki pisze o ogól­no­pol­skiej inau­gu­ra­cji pro­gramu “Mały mistrz”, w któ­rej uczest­ni­czyła Joanna Skrzy­dlew­ska: - W naszej szkole naj­młod­sze dzieci będą miały dwie godziny wycho­wa­nia fizycz­nego zgod­nie z zain­te­re­so­wa­niami - dzien­nik cytuje Agnieszkę Bła­żej­czyk, dyrek­tor SP nr 34 w Łodzi. - Dzieci dekla­rują, którą dys­cy­plinę sportu chcą upra­wiać na tych wła­śnie dwóch godzi­nach. Zauwa­żam, że pro­gram cie­szy się ogrom­nym powo­dze­niem.

Scroll To Top