Home / Z regionu / Archiwum 2009 - 2013 / Dziennikarze z województwa łódzkiego z wizytą w Brukseli

Dziennikarze z województwa łódzkiego z wizytą w Brukseli

Na zapro­sze­nie poseł Joanny Skrzy­dlew­skiej w Bruk­seli gościli przed­sta­wi­ciele łódz­kich mediów. Była to kolejna z wizyt w ramach pro­gramu Euro­pej­skiej Par­tii Ludo­wej (EPL) “Spo­tkaj się ze swoim euro­de­pu­to­wa­nym”. Poseł Skrzy­dlew­ska przed­sta­wiła swoją dotych­cza­sową par­la­men­tarną pracę oraz zakres obo­wiąz­ków w komi­sjach. Poin­for­mo­wała o aktu­al­nych pro­jek­tach i pla­nach na przy­szłość, a także odpo­wie­działa na nur­tu­jące dzien­ni­ka­rzy pyta­nia. Ofi­ce­ro­wie pra­sowi pol­skiej dele­ga­cji we frak­cji EPL przed­sta­wili zapro­szo­nym gościom spo­soby korzy­sta­nia z zaso­bów medial­nych Par­la­mentu Euro­pej­skiego oraz bez­po­śred­niego kon­taktu z posłami. Wyjazd obej­mo­wał także wizytę w Sta­łym Przed­sta­wi­ciel­stwie Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej przy Unii Euro­pej­skiej oraz w Regio­nal­nym Biu­rze Woje­wódz­twa Łódz­kiego w Brukseli.

7 wrze­śnia 2011 r.

Scroll To Top