Home / Z regionu / Pierwszych dziewięć rodzin odebrało Łódzkie Karty Dużej Rodziny

Pierwszych dziewięć rodzin odebrało Łódzkie Karty Dużej Rodziny

Łódzka Karta Dużej Rodziny już w rękach łódzkich rodzin

Łódzka Karta Dużej Rodziny już w rękach łódz­kich rodzin

 

Pierw­szych dzie­więć rodzin wie­lo­dziet­nych ode­brało dziś w Urzę­dzie Mia­sta Łodzi Łódz­kie Karty Dużej Rodziny. Wnio­ski o wyda­nie Karty zło­żyło już 200 rodzin z około 4,7 tys. upraw­nio­nych do ulg i zni­żek przy­go­to­wa­nych przez mia­sto, spółki z udzia­łem mia­sta i województwa.

- Darzę pań­stwa olbrzy­mim sza­cun­kiem, bo w tak nie­ła­twych cza­sach zde­cy­do­wa­li­ście się stwo­rzyć liczną rodzinę i potra­fi­cie sobie radzić z tym wyzwa­niem – powi­tała zebra­nych Hanna Zda­now­ska, pre­zy­dent Łodzi. - Karta Dużej Rodziny, któ­rej pomysł pod­su­nęła mi Joanna Skrzy­dlew­ska, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego, pozwoli choć tro­chę zrów­no­wa­żyć pań­stwa domowe budżety. Dzię­kuje euro­po­seł Skrzy­dlew­skiej za tą ini­cja­tywę, liczę, że liczba firm, spółek i innych insty­tu­cji ofe­ru­ją­cych zniżki dużym rodzi­nom będzie rosła.

Wię­cej zdjęć

Za uchwa­le­nie Karty,  w imie­niu Joanny Skrzy­dlew­skiej, podzię­ko­wał rad­nym i pre­zy­dent Łodzi Tomasz Domi­niak, wice­dy­rek­tor biura posel­skiego Joanny Skrzydlewskiej.

Spotkanie w Urzędzie Miasta Łodzi z łódzkimi rodzinami- Łódzka Karta Dużej Rodziny poka­zuje, że Łódź kreuje pozy­tywny model rodziny, za co dzię­kuję w imie­niu euro­po­seł Skrzy­dlew­skiej – powie­dział Tomasz Domi­niak. – Karta Dużej Rodziny ma długą histo­rię, pierw­sza poja­wiła się już w 1921 roku we Fran­cji, można powie­dzieć, że nad­ra­biamy zale­gło­ści, gonimy Europę.

Wśród rodzin, które przy­szły ode­brać Karty, naj­licz­niej­szą repre­zen­to­wał Alek­san­der Plisz­kie­wicz, ojciec trzy­na­ściorga dzieci. Naj­młod­sze spało spo­koj­nie w ramio­nach mamy.

- Karta to cie­kawy pomysł i potrzebne nam wspar­cie, choć szkoda, że wśród insty­tu­cji ofe­ru­ją­cych zniżki nie ma jesz­cze skle­pów z ubran­kami dla dzieci czy żyw­no­ścią - mówił rze­czowo Alek­san­der Plisz­kie­wicz. – Zniżki na basen cie­szą, bo jed­no­ra­zowa wyprawa całej rodziny ozna­cza dla mnie wyda­tek około 600 zło­tych, w naszym budże­cie to bar­dzo pokaźna kwota.

Malu­chy, które przy­je­chały z rodzi­cami do Urzędu Mia­sta Łodzi ode­brać Karty Dużej Rodziny dostały plu­szowe misie, które ufun­do­wała dla nich Joanna Skrzydlewska.

Do grona insty­tu­cji i spółek miej­skich ofe­ru­ją­cych posia­da­czom Karty Dużej Rodziny ulgi dołą­czył aqu­apark Fala. Rodziny wie­lo­dzietne mogą sko­rzy­stać z 20-procentowej ulgi na zakup bile­tów wstępu na Falę. Oprócz tego rodziny wie­lo­dzietne mogą liczyć m.in. na tań­sze bilety wstępu na miej­skie pły­wal­nie, ulgi na prze­jazdy komu­ni­ka­cją miej­ską czy w opła­tach za żło­bek czy przedszkole.

W Łodzi jest około 4,7 tys. rodzin wie­lo­dziet­nych, wycho­wu­ją­cych troje lub wię­cej dzieci. W woje­wódz­twie łódz­kim Karty Dużej Rodziny są m.in. w Beł­cha­to­wie, Łowi­czu, Piotr­ko­wie Try­bu­nal­skim, Skier­nie­wi­cach i Radomsku.

Czy­taj też:

Łódzka Karta Dużej Rodziny zyskuje nowych partnerów

Łódź ma Kartę Dużej Rodziny. Dzięki Joan­nie Skrzydlewskiej

Praca dla mło­dych - prio­ry­tet poseł Joanny Skrzydlewskiej

22 lipca 2013 roku

 

Scroll To Top