Home / Napisali o mnie / EPLGroup.eu o raporcie poseł Skrzydlewskiej

EPLGroup.eu o raporcie poseł Skrzydlewskiej

EPLGroup.eu- Par­la­ment Euro­pej­ski przy­jął dzi­siaj raport euro­po­słanki PO Joanny Skrzy­dlew­skiej w spra­wie zwal­cza­nia bez­ro­bo­cia wśród mło­dych - infor­muje ser­wis grupy EPL w Par­la­men­cie Europejskim.

- Głów­nymi postu­la­tami tego doku­mentu jest roz­cią­gnię­cie ini­cja­tywy Gwa­ran­cji dla Mło­dzieży na osoby do 30 roku życia, wspie­ra­nie two­rze­nia miejsc pracy, szcze­gól­nie w sek­to­rze małych i śred­nich przed­się­biorstw, a także wspie­ra­nie przed­się­bior­czo­ści wśród osób mło­dych poprzez two­rze­nie śro­do­wi­ska przy­ja­znego roz­po­czę­ciu i pro­wa­dze­niu dzia­łal­no­ści gospodarczej.

Pełny tekst: EPP Group.eu

11 wrze­śnia 2013

Scroll To Top