Home / Z polityki / EPP Group Study Days

EPP Group Study Days

362EPP Group Study Days

W dniach od 16 do 18 czerwca odbyło się wyjaz­dowe posie­dze­nie frak­cji Euro­pej­skiej Par­tii Ludo­wej w Albu­fe­irze, w Portugalii.

Pod­czas licz­nych debat posło­wie dys­ku­to­wali o stra­te­gii poli­tycz­nej frak­cji na nad­cho­dzącą kaden­cję Par­la­mentu Euro­pej­skiego, wyzwa­niach jakie stoją przed unijną wspól­notą oraz o spo­so­bach wzmoc­nie­nia rela­cji z par­la­men­tami kra­jo­wymi. 19 czerwca odbyło się także spo­tka­nie let­niego uni­wer­sy­tetu Sieci Idei Euro­pej­skich (EIS).

EPP Group Study Days to, oprócz debat i dys­ku­sji, rów­nież czas na ostat­nie spo­tka­nia z Posłami do PE, z któ­rymi mia­łam oka­zję pra­co­wać przez ostat­nie 5 lat.

20 czerwca 2014

EPP Group Study Days

Scroll To Top