Home / Z regionu / Erasmus+ bez tajemnic. W Łodzi zorganizowaliśmy konferencję

Erasmus+ bez tajemnic. W Łodzi zorganizowaliśmy konferencję

Pra­wie 300 osób sko­rzy­stało z zapro­sze­nia Joanny Skrzy­dlew­skiej  i wzięło udział w kon­fe­ren­cji  „Era­smus Plus” wiel­kim wyzwa­niem dla woje­wódz­twa łódz­kiego, która odbyła się na Wydziale Prawa i Admi­ni­stra­cji Uni­wer­sy­tetu Łódzkiego.

Erasmus+ bez tajemnic

Era­smus+ bez tajemnic

Spo­tka­nie było poświę­cone nowemu pro­gra­mowi unij­nemu Era­smus+ a na sali zgro­ma­dzili się przed­sta­wi­ciele wyż­szych uczelni, szkół wszyst­kich szcze­bli, fun­da­cji, sto­wa­rzy­szeń i klu­bów spor­to­wych, a nawet Uni­wer­sy­te­tów Trze­ciego Wieku.

- Era­smus Plus jest pro­gra­mem uzna­wa­nym za jeden z więk­szych suk­ce­sów obec­nej kaden­cji Par­la­mentu Euro­pej­skiego i cie­szę się, że mogłam uczest­ni­czyć w jego two­rze­niu i uchwa­la­niu - mówi Joanna Skrzy­dlew­ska. – Mam nadzieję, że pod­czas tej kon­fe­ren­cji dowie­cie się pań­stwo wszyst­kiego co chce­cie, a póź­niej będzie­cie korzy­stać z dobro­dziejstw tego programu.

Wszyst­kich infor­ma­cji na temat Era­smus + udzie­lał Tomasz Bra­tek z Fun­da­cji Roz­woju Sys­temu Edu­ka­cji, odpo­wie­dzial­nej za wdra­ża­nie tego pro­gramu w Polsce.

- Budżet nowego pro­gramu to pra­wie 15 miliar­dów euro do wyko­rzy­sta­nia w obec­nej per­spek­ty­wie, Pol­ska dosta­nie z tej puli około miliarda – mówił Tomasz Bra­tek. – Pie­nią­dze są do wzię­cia już od tego roku, znacz­nie zwięk­szył się też zakres dzia­łań na jakie jest prze­zna­czane unijne wsparcie.

Kon­fe­ren­cja trwała ponad trzy godziny, a pre­le­genci dosłow­nie zostali zasy­pani szcze­gó­ło­wymi pyta­niami doty­czą­cymi nowego pro­gramu. Cier­pli­wie odpo­wie­dzieli na wszystkie.

Zobacz: pre­zen­ta­cję Erasmus+

27 lutego 2014

Zobacz: wię­cej zdjęć

Erasmus+ bez tajemnicErasmus+ bez tajemnic

Scroll To Top