Home / Galerie zdjęć / Erasmus+ bez tajemnic [Zdjęcia]

Erasmus+ bez tajemnic [Zdjęcia]

Na Kon­fe­ren­cji „Era­smus Plus” wiel­kim wyzwa­niem dla woje­wódz­twa łódz­kiego, zgro­ma­dzili się przed­sta­wi­ciele wyż­szych uczelni, szkół wszyst­kich szcze­bli, fun­da­cji, sto­wa­rzy­szeń i klu­bów spor­to­wych, a nawet Uni­wer­sy­te­tów Trze­ciego Wieku.

Z zapro­sze­nia Joanny Skrzy­dlew­skiej sko­rzy­stało pra­wie 300 osób.

Spo­tka­nie było poświę­cone nowemu pro­gra­mowi unij­nemu Era­smus+ a odbyło się na Wydziale Prawa i Admi­ni­stra­cji Uni­wer­sy­tetu Łódzkiego.

27 lutego 2014

Scroll To Top