Home / Z polityki / Erasmus+, czyli studia dla czterech milionów Europejczyków

Erasmus+, czyli studia dla czterech milionów Europejczyków

Par­la­ment Euro­pej­ski przy­jął nowy unijny pro­gram Era­smus+, który połą­czy pro­gramy edu­ka­cyjne, szko­le­niowe, pro­gramy dla mło­dzieży oraz - po raz pierw­szy - uwzględni pro­gramy sportowe.

erasmus

Stu­denci, nauczy­ciele, sta­ży­ści, tre­ne­rzy mogą liczyć na granty oraz pożyczki umoż­li­wia­jące stu­dia w dowol­nym kraju Unii Euro­pej­skiej. Budżet Era­smus+ wynosi 14,7 mld euro. - Pro­gram Leonardo da Vinci dzia­łał od 1995 roku i odno­sił duże suk­cesy - powie­działa Doris Pack, nie­miecka euro­de­pu­to­wana, która była odpo­wie­dzialna za przy­go­to­wa­nie nowego programu.

- Walki z bez­ro­bo­ciem wśród mło­dych nie zaczy­namy od zera, podob­nie z zapew­nie­niem mobil­no­ści, szko­leń oraz jed­no­cze­niem mło­dych Euro­pej­czy­ków, musimy jed­nak dbać o ist­nie­jące pro­gramy i zapew­nić im odpo­wied­nie finan­so­wa­nie. Era­smus+ połą­czy pod jed­nym szyl­dem pro­gramy edu­ka­cyjne, szko­le­niowe, pro­gramy dla mło­dzieży tj. Come­nius, Era­smus, Era­smus Mun­dus, Leonardo da Vinci, ale po raz pierw­szy uwzględni pro­gramy sportowe.

Ist­nie­jące dotąd pro­gramy zacho­wają swoje nazwy i będą trak­to­wano jako pod­pro­gramy Era­smus+. Dys­po­nu­jąc budże­tem w wiel­ko­ści 14,7 miliar­dów euro Era­smus+ uła­twi mło­dym ludziom, w wieku od 13 do 30 lat, stu­dio­wa­nie poza gra­ni­cami swo­jego kraju, ale udo­stępni też tanie pożyczki na stu­dia. Kre­dyty od 12 tys. euro za jeden rok stu­diów magi­ster­skich do 18 tys. euro za dwa lata będą dostępne wszyst­kim na stu­diach magi­ster­skich, któ­rzy zechcą stu­dio­wać w innym kraju UE.

Par­la­ment zastrzegł jed­nak, że Era­smus+ nie może zastą­pić naro­do­wego sys­temu sty­pen­diów i gran­tów, ani ogra­ni­czyć two­rze­nia naro­do­wych sys­te­mów poży­czek dla stu­den­tów. Era­smus+ będzie także wspo­ma­gał part­ner­stwo pomię­dzy uczel­niami oraz fir­mami “przy­mie­rza wie­dzy” oraz “przy­mie­rza umie­jęt­no­ści spe­cja­li­stycz­nych”, które powinny pozwo­lić na odby­wa­nie szko­leń w dzia­ła­ją­cych na rynku fir­mach, nowe podej­ście do naucza­nia oraz two­rze­nie kur­sów dosto­so­wa­nych do rynku pracy.

19 listo­pada 2013 

Scroll To Top