Home / Z regionu / Erasmus+ dla sportu

Erasmus+ dla sportu

W Urzę­dzie Mia­sta Łodzi odbyła się kon­fe­ren­cja Era­smus plus dla sportu pod patro­na­tem Joanny Skrzy­dlew­skiej poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego.

Spo­tka­nie zor­ga­ni­zo­wała Mał­go­rzata Niem­czyk poseł na Sejm RP. W kon­fe­ren­cji udział wzięły osoby, któ­rym sport leży na sercu, samo­rzą­dowcy oraz dzia­ła­cze sportowi.

Panel mery­to­ryczny popro­wa­dził Tomasz Bra­tek z Fun­da­cji Roz­woju Sys­temu Edu­ka­cji, odpo­wie­dzial­nej za wdra­ża­nie tego pro­gramu w Polsce.

11 kwiet­nia 2014

Scroll To Top