Home / Z regionu / Erasmus + - termin składania wniosków

Erasmus + - termin składania wniosków

Erasmus + - termin składania wniosków

Naj­bliż­szy ter­min skła­da­nia wnio­sków w pro­gra­mie Era­smus + mija 30 kwiet­nia 2014. Do tego czasu wszyst­kie insty­tu­cje i orga­ni­za­cje dzia­ła­jące w obsza­rze edu­ka­cji i szko­leń mło­dzieży oraz sportu mogą skła­dać wnio­ski o dofi­nan­so­wa­nie swo­ich projektów.

Pro­gram ma 3 główne typy dzia­łań:
Akcja 1: mobil­ność edu­ka­cyjna (wyjazdy w celach edu­ka­cyj­nych),
Akcja 2: współ­praca na rzecz inno­wa­cji i wymiany dobrych prak­tyk,
Akcja 3: wspar­cie reform w obsza­rze edukacji.

Wię­cej infor­ma­cji na stro­nie: http://erasmusplus.org.pl/

31 marca 2014

 

Scroll To Top