Home / Z polityki / Erasmus+ to unijne pieniądze również dla wspierania sportu

Erasmus+ to unijne pieniądze również dla wspierania sportu

Unia Euro­pej­ska, w ramach pro­gramu Era­smus+, zde­cy­do­wała o finan­so­wa­niu sportu. 17 paź­dzier­nika odbę­dzie się w War­sza­wie jedno ze spo­tkań, w któ­rych wezmę udział, pre­zen­tu­ją­cych nie tylko zało­że­nia poli­tyki Unii w tej dzie­dzi­nie, ale i szcze­gó­łowe zasady finan­so­wa­nia m.in wyda­rzeń spor­to­wych oraz akcji zwią­za­nych z Euro­pej­skim Tygo­dniem Sportu.

Era­smus+ ofe­ruje finan­sowe wspar­cie m.in. współ­pracy part­ner­skiej, nie­ko­mer­cyj­nych imprez spor­to­wych, obej­mu­ją­cych kilka państw uczest­ni­czą­cych w Pro­gra­mie, badań i kon­fe­ren­cji wspo­ma­ga­ją­cych podej­mo­wa­nie decy­zji i kształ­to­wa­nie poli­tyki w obsza­rze sportu.

Wnio­ski o dofi­nan­so­wa­nie mogą skła­dać orga­ni­za­cje spor­towe i powią­zane ze spor­tem, jak i repre­zen­tanci orga­nów wła­dzy publicz­nej. Wię­cej infor­ma­cji na stro­nach: ec.europa.eu/sport a także: ec.europa.eu/erasmus-plus. Wnio­ski o finan­so­wa­nie można skła­dać za pomocą witryny: eacea.ec.europa.eu.

728x90

Scroll To Top