Home / Napisali o mnie / Euractiv o rezolucji Joanny Skrzydlewskiej w sprawie bezrobocia

Euractiv o rezolucji Joanny Skrzydlewskiej w sprawie bezrobocia

euractivSer­wis Euractiv.com przy­po­mina o przy­ję­ciu przez Par­la­ment Euro­pej­ski rezo­lu­cji w spra­wie bez­ro­bo­cia mło­dych. I cytuje poseł Skrzy­dlew­ską: - (…) Mimo dzia­łań, które już pod­jęto, jestem coraz bar­dziej zanie­po­ko­jona sytu­acją mło­dych ludzi na rynku pracy. (…) Dla­tego należy natych­miast wdro­żyć gwa­ran­cje dla mło­dzieży jako roz­wią­za­nie tym­cza­sowe dla mło­dych, bez­ro­bot­nych Europejczyków.”

 

Pełny tekst: Euractiv.com

Czy­taj także:

Łódź ma Kartę Dużej Rodziny

Tur­niej Skrzy­dlew­ska Cup 2013 rozstrzygnięty

22 czerwca 2013

Scroll To Top