Home / Z regionu / Eurolekcja w Publicznym Gimnazjum Integracyjnym w Łodzi

Eurolekcja w Publicznym Gimnazjum Integracyjnym w Łodzi

Eurolekcja w Publicznym Gimnazjum Integracyjnym w Łodzi

Euro­lek­cja w Publicz­nym Gim­na­zjum Inte­gra­cyj­nym w Łodzi

Dziś w Publicz­nym Gim­na­zjum Inte­gra­cyj­nym nr 47 w Łodzi odbyła się euro­lek­cja, pod­czas któ­rej ucznio­wie dowie­dzieli się nie­mal wszyst­kiego o Par­la­men­cie Europejskim.

Z zain­te­re­so­wa­niem słu­chali, jak wyglą­dają sesje ple­narne, na jakich zasa­dach działa Unia Euro­pej­ska i jakie prawa przy­słu­gują Pola­kom z racji przy­na­leż­no­ści naszego kraju do UE.

Mło­dzież chęt­nie uczest­ni­czyła w dys­ku­sji na temat zalet fun­du­szy unij­nych oraz współ­pracy mię­dzy kra­jami członkowskimi.

Dzisiejsza euro­lek­cja była kolejną z cyklu lekcji o Parlamencie Europejskim, odbywających się w szkołach na terenie województwa łódzkiego.

Poseł Joanna Skrzydlewska w ten sposób przybliża uczniom niełatwą tematykę integracji europejskiej, funkcjonowania instytucji unijnych. Uświadamia również młodym ludziom korzyści, jakie płyną dla Polski i Polaków z faktu przynależności naszego kraju do UE.

16 stycz­nia 2014

 

Scroll To Top