Home / Z regionu / Eurolekcja w XXI LO w Łodzi. Dyskutowaliśmy o unijnym budżecie i prawach obywateli

Eurolekcja w XXI LO w Łodzi. Dyskutowaliśmy o unijnym budżecie i prawach obywateli

Eurolekcja w XXI LO im. Bolesława Prusa w ŁodziW łódz­kim XXI Liceum Ogól­no­kształ­cą­cym im. Bole­sława Prusa odbyła się  lek­cja o histo­rii inte­gra­cji euro­pej­skiej, dzia­ła­niu Par­la­mentu Euro­pej­skiego  i  funk­cjo­no­wa­niu Unii Europejskiej.

Mło­dzież z I klasy chęt­nie uczest­ni­czyła w dys­ku­sji doty­czą­cej budżetu unij­nego oraz praw oby­wa­teli UE. Ucznio­wie wyka­zali się dużą wie­dzą z zakresu zagad­nień euro­pej­skich, część z nich pla­nuje swoją przy­szłość zwią­zać z pracą w euro­pej­skich instytucjach.

Dzi­siej­sza euro­lek­cja była kolejną  z cyklu lek­cji o Par­la­men­cie Euro­pej­skim, odby­wa­ją­cych się w szko­łach na tere­nie woje­wódz­twa łódzkiego.

Poseł Joanna Skrzy­dlew­ska w ten spo­sób przy­bliża uczniom nie­ła­twą tema­tykę inte­gra­cji euro­pej­skiej, funk­cjo­no­wa­nia insty­tu­cji unij­nych. Uświa­da­mia rów­nież mło­dym ludziom korzy­ści, jakie płyną dla Pol­ski i Pola­ków z faktu przy­na­leż­no­ści naszego kraju do UE.

13 stycz­nia 2014

Scroll To Top