Home / Z regionu / Archiwum 2009 - 2013 / Eurolekcja w XXV Liceum Ogólnokształcącym

Eurolekcja w XXV Liceum Ogólnokształcącym

W XXV Liceum Ogól­no­kształ­cą­cym odbyła się dziś  lek­cja o histo­rii inte­gra­cji euro­pej­skiej, dzia­ła­niu Par­la­mentu Euro­pej­skiego  i  funk­cjo­no­wa­nia Unii Europejskiej.

Mło­dzież z I, II i III klasy chęt­nie uczest­ni­czyła w dys­ku­sji doty­czą­cej praw oby­wa­teli UE, fun­du­szy struk­tu­ral­nych i pakietu gwa­ran­cji dla mło­dych ludzi.

Ucznio­wie wyka­zali się dużą wie­dzą z zakresu zagad­nień europejskich.

Dzi­siej­sza euro­lek­cja była kolejną  z cyklu lek­cji o Par­la­men­cie Euro­pej­skim, odby­wa­ją­cych się w szko­łach na tere­nie woje­wódz­twa łódzkiego.

Poseł Joanna Skrzy­dlew­ska w ten spo­sób przy­bli­ża uczniom nie­ła­twą tema­tykę inte­gra­cji euro­pej­skiej, funk­cjo­no­wa­nia insty­tu­cji unij­nych. Uświa­da­mia rów­nież mło­dym ludziom korzy­ści, jakie płyną dla Pol­ski i Pola­ków z faktu przy­na­leż­no­ści naszego kraju do UE.

8 listo­pada 2013

Scroll To Top