Home / Z regionu / Eurolekcja w ZSP nr 1 w Zgierzu

Eurolekcja w ZSP nr 1 w Zgierzu

Eurolekcja w ZSP nr 1 w ZgierzuW Zgier­skim Zespole Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych nr 1 im. Jana Pawła II, z inicjatywy poseł Joanny Skrzydlewskiej, odbyła się lekcja o funkcjonowaniu Parlamentu Europejskiego, instytucji europejskich oraz pracy eurodeputowanego.

Mło­dzież z IV klasy z zain­te­re­so­wa­nie słu­chała, jak wyglą­dają sesje ple­narne, na jakich zasa­dach działa Unia Euro­pej­ska i jak odbywa się współ­praca mie­dzy pań­stwami człon­kow­skimi. Lekcję poprowadził Tomasz Dominiak, wicedyrektor Biura Poselskiego Joanny Skrzydlewskiej.

To kolejna z cyklu lekcji o Parlamencie Europejskim, odbywających się w szkołach różnych szczebli na terenie województwa łódz­kiego.
Poseł Skrzydlewska chce w ten sposób przybliżać uczniom niełatwą tematykę integracji europejskiej, funkcjonowania instytucji unijnych, a także uświadamiać młodym ludziom jakie korzyści płyną dla Polski i Polaków z faktu przynależności naszego kraju do Unii Europejskiej.

18 marca 2014

Scroll To Top