Home / Z regionu / Archiwum 2009 - 2013 / Eurolekcje w gimnazjum w Pęczniewie. Zobacz zdjęcia

Eurolekcje w gimnazjum w Pęczniewie. Zobacz zdjęcia

Eurolekcja w PęczniewieW Gim­na­zjum w Pęcz­nie­wie, z ini­cja­tywy poseł Joanny Skrzy­dlew­skiej, odbyły się lek­cje o funk­cjo­no­wa­niu Par­la­mentu Euro­pej­skiego, insty­tu­cji euro­pej­skich oraz pracy euro­de­pu­to­wa­nego. Lek­cje  popro­wa­dził je Tomasz Domi­niak, wice­dy­rek­tor Biura Posel­skiego Joanny Skrzydlewskiej.

Wię­cej zdjęć

 

To kolejne z cyklu lek­cji o Par­la­men­cie Euro­pej­skim, odby­wa­ją­cych się w szko­łach róż­nych szcze­bli na tere­nie woje­wódz­twa łódz­kiego. Poseł Skrzy­dlew­ska chce w ten spo­sób przy­bli­żać uczniom nie­ła­twą tema­tykę inte­gra­cji euro­pej­skiej, funk­cjo­no­wa­nia insty­tu­cji unij­nych, a także uświa­da­miać mło­dym ludziom jakie korzy­ści płyną dla Pol­ski i Pola­ków z faktu przy­na­leż­no­ści naszego kraju do UE.

Czy­taj też: Setna lek­cja o Par­la­men­cie Europejskim

 

20 czerwca 2013

Scroll To Top